ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008453261
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Κ.Μ.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της μελέτης τίτλο: «στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προγράμματος περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας 2021-2027»
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου της μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προγράμματος περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας 2021-2027»
 • 13-04-2021
 • 37.200,00
 • Θεσσαλονίκη
20PROC007965297
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Κ.Μ.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την ανάθεση του έργου «σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό του προγράμματος περιφ. κεντρικής μακεδονίας 2021-2027»
το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της ευδ επ περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. επίσης, ο σύμβουλος θα υποστηρίξει τη διαδικασία της διαβούλευσης προκειμένου να ενημερωθούν οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι της περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας για το περιεχόμενο του προγράμματος 2021-2027. τέλος, ο σύμβουλος θα υποστηρίζει την ευδ επ πκμ με εισηγήσεις και ειδικές εκθέσεις, όταν απαιτείται.
 • 30-12-2020
 • 49.600,00
 • Κεντρική Μακεδονία
20PROC007928496
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Κ.Μ.
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση µέσω καταλόγου παροχής υπηρεσιών για την «υποστήριξη της ευ∆ επ πκμ στη διαχείριση και παρακολούθηση των δηµοσίων έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο τ
αφορά σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης από μηχανικούς με εμπειρία στα δημόσια έργα και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από ε.ε. παρεμβάσεων, για την υποστήριξη των αρμόδιων στελεχών της ευδ επ πκμ στις εργασίες του σδε του παα 2014-2020 στο πλαίσιο των εκχωρουμένων μέτρων/δράσεων 4.3.1, 4.3.4, 19.2. όπως: προέγκριση για δημοπράτηση, προέγκριση για σύναψη νομικής δέσμευσης, προέγκριση για παράταση χρονοδιαγράμματος, προέγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (απε), έλεγχος παραστατικών δαπανών δημοσίων συμβάσεων (έλεγχο αναλυτικών επιμετρήσεων και λογαριασμών)
 • 24-12-2020
 • 49.600,00
 • Κεντρική Μακεδονία
20PROC007084626
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Κ.Μ.
σύμβουλος υποστήριξης της ευδ επ πκμ στη διαχείριση των δράσεων εκτ
η παροχή διοικητικής υποστήριξης προς την ευδ επ περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και την ολοκλήρωση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το εκτ, στους άξονες προτεραιότητας 8 «προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και 9β «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας– εκτ».
 • 24-07-2020
 • 237.600,00
 • Κεντρική Μακεδονία

Εύρεση

settings