ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009402514
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
mis 5035122 - διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων» για τα υποέργα 1,2,3,4 και 5 για την πράξη με mis 5035122
αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και η οποία απευθύνεται σε 1.045 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2705/886/α3/19.04.2019 (αδα: ω5οσ465χι8-υη1) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου ιχθυοκαλλιεργητων σε ειδικότητες αγροδιατροφής» με κωδικό οπς 5035122 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία”, εσπα 2014-2020».βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
  • 21-10-2021
  • 856.900,00
  • ΕΛΛΑΔΑ
21PROC009396638
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
mis 5035122 - περιληπτική δικήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων» για τα υποέργα 1,2,3,4 και 5 για την πράξη με mis 5035122
περιληπτική διακήρυξη σύμβασης αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και η οποία απευθύνεται σε 1.045 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2705/886/α3/19.04.2019 (αδα: ω5οσ465χι8-υη1) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου ιχθυοκαλλιεργητων σε ειδικότητες αγροδιατροφής» με κωδικό οπς 5035122 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία”, εσπα 2014-2020».βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
  • 20-10-2021
  • 856.900,00
  • ΕΛΛΑΔΑ

Εύρεση

settings