ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

20PROC007397554
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΚΜ )
μελέτη συμπλήρωσης – ενίσχυσης αντιπλημμυρικής προστασίας πόταμου αλιάκμονα με μπε & οριοθέτηση
μελετη συμπληρωσης – ενισχυσης εργων αντιπλημμυρικης προστασιας ποταμου αλιακμονα με μπε και οριοθετηση
  • 30-09-2020
  • 662.200,00
  • Κεντρική Μακεδονία
20PROC006726062
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΠΚΜ )
« μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή του εσυπ/ειμ στη βιομηχανική περιοχή της θεσσαλονίκης » τ ου έργου «επιχορήγηση του εσυπ για επεμβάς ις για τη βελτίωση της λ ιτουργίας κα
« με λ έτη τε χνικών επεμβάσεων στην κτηριακή υποδομή τουεσυπ/ειμ στη βιομηχανική περιοχή της θεσσαλονίκης » τ ου έ ργ ου«επι χορήγηση του εσυπ για επεμβάσε ι ς για τη βε λτίωση τηςλ ε ιτουργίας και της βιωσιμότητας του»
  • 19-05-2020
  • 18.499,99
  • Θεσσαλονίκη

Εύρεση

settings