ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΧΚΘ4690Ω3-Ω95
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια διχτυών αφαίρεσης ξένων σωμάτων για τις ανάγκες του τμήματος ενδοσκοπήσεων του πγν αλεξανδρούπολης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000€ πλέον φπα.
  • 24-06-2022
  • 0,00
  • Έβρος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
24455000-8 | Απολυμαντικά
31670000-3 | Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών
31731000-9 | Ηλεκτροτεχνικό υλικό
33111730-7 | Υλικά αγγειοπλαστικής
33122000-1 | Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141000-0 | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά
33141200-2 | Καθετήρες
33141310-6 | Σύριγγες
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33141700-7 | Ορθοπεδικά υλικά
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33162200-5 | Εργαλεία χειρουργείου
33168000-5 | Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής
33169000-2 | Χειρουργικά όργανα
33196000-0 | Ιατρικά βοηθήματα
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33731110-7 | Ενδοφθάλμιοι φακοί
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
38434540-3 | Βιοϊατρικός εξοπλισμός
39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού
39831200-8 | Απορρυπαντικά
50300000-8 | Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
50421000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
50800000-3 | Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Εύρεση

settings