ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

6ΙΛΨ4690Ω3-9Θ2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του πγν αλεξανδρούπολης με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.897€ πλέον φπα.
  • 28-03-2022
  • 0,00
  • Έβρος
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
24311000-7 | Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις
24455000-8 | Απολυμαντικά
30230000-0 | Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
31440000-2 | Μπαταρίες
31531000-7 | Λαμπτήρες
32321200-1 | Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
33100000-1 | Ιατρικές συσκευές
33110000-4 | Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33141200-2 | Καθετήρες
33141310-6 | Σύριγγες
33141620-2 | Ιατρικοί εξοπλισμοί
33162100-4 | Εξοπλισμός χειρουργείου
33190000-8 | Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα
33192000-2 | Ιατρικές προμήθειες
33192230-3 | Τράπεζες χειρουργείου
33192340-7 | Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες
33696100-6 | Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
39370000-6 | Εγκαταστάσεις ύδατος
42124000-4 | Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων
44111000-1 | Οικοδομικά υλικά
45215140-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου
48219800-4 | Πακέτα λογισμικού γεφύρωσης
50100000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό
50116500-6 | Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών
50300000-8 | Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
50421000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
50530000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50712000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50720000-8 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71317210-8 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας
75120000-3 | Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης

Εύρεση

settings