976Β469Β6Ν-Η5Ρ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «επιτόπια ολοκληρωμένη διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων», ακρωνυμιο: διανυα τ2εδκ- 02905, της δράσης «ερευνω-δημιουργω-καινοτομω» του επιχειρησιακού προγράμματος «ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία» εσπα 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την ίδια και κωδικό έργου ελκε 82262, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση (ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους
 • 28-04-2021
 • 7.623,52
 • Χανιά
6ΨΓΑ4653Π4-1ΕΒ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
περίληψη διακήρυξης 03/2021, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/εε)» (φεκ 147/α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» του υποέργου 2, του εργου «εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης καϊάφα» (με κωδικό οπς 5007967) του ε.π. «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (εσπα 2014-2020).
 • 27-04-2021
 • 959.400,03
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008536079
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
περίληψη διακήρυξης 03/2021 διεθνούς διαγωνισμού για «προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» περιοχής λίμνης καϊάφα (οπς 5007967)
''προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων'' του έργου 2018σε11110000 με mis 5007967 "εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης καϊάφα"
 • 27-04-2021
 • 959.400,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
621Β4653Π4-ΚΚΖ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
αναλυτική διακήρυξη 03/2021, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/εε)» (φεκ 147/α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» του υποέργου 2, του εργου «εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης καϊάφα» (με κωδικό οπς 5007967) του ε.π. «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (εσπα 2014-2020).
 • 27-04-2021
 • 959.400,03
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008535488
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
αναλυτική διακήρυξη 03/2021 διεθνούς διαγωνισμού για «προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» περιοχής λίμνης καϊάφα (οπς 5007967)
''προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων'' του έργου 2018σε11110000 με mis 5007967 "εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης καϊάφα"
 • 27-04-2021
 • 959.400,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008524693
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ \"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ\"
συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμ. διακήρυξης 09η/2021 για την προμήθεια «εξοπλισμου εργαστηριακου οπτικου και ακριβειας (εκτος απο γυαλια)», (cpv:38000000-5),για τις ανάγκες του γενικού νοσοκομείου κοζά
συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμ. διακήρυξης 09η/2021 για την προμήθεια «εξοπλισμου εργαστηριακου οπτικου και ακριβειας (εκτος απο γυαλια)», (cpv:38000000-5),για τις ανάγκες του γενικού νοσοκομείου κοζάνης «μαματσειο»
 • 26-04-2021
 • 36.000,00
 • Γρεβενά, Κοζάνη
6ΤΨΒ4653Π4-ΜΛΓ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
έγκριση διενέργειας διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/εε)» (φεκ 147/α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό - εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» του υποέργου 2, του εργου «εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης καϊάφα» (με κωδικό οπς 5007967) του ε.π. «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (εσπα 2014-2020).
 • 23-04-2021
 • 0,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC008514592
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κ.ε. 82262
14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 2: θάλαμος επώασης με φωτισμό (connect illuminated cooled incubator) 14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 1: σύστημα μέτρησης bod με μανομετρικές κεφαλές έξι (6) θέσεων και ενσωματωμένη led οθόνη
 • 22-04-2021
 • 7.623,52
 • Χανιά
21PROC008514591
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού κ.ε. 82262
14-05 επιστημονικά όργανα: θάλαμος επώασης με φωτισμό (connect illuminated cooled incubator) 14-05 επιστημονικά όργανα: σύστημα μέτρησης bod με μανομετρικές κεφαλές έξι (6) θέσεων και ενσωματωμένη led οθόνη (τμήμα 1)
 • 22-04-2021
 • 7.623,52
 • Χανιά

Εύρεση

settings