Συνδρομητικές Υπηρεσίες 14 ΗΜΕΡΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ .Δοκιμάστε τώρα πατώντας εδώ
Διαγωνισμοί τελευταίου 3μήνου, μόνο για συνδρομητές
63Μ8469Β6Ν-ΝΤ4
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού και αναλωσίμων, σε έξι τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης & καινοτομίας «ερευνω – δημιουργω – καινοτομω» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «eco-bio-η2-fcs / ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο (τ2εδκ-00955)», της δράσης «ερευνω – δημιουργω –καινοτομω», του ε.π. «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (επανεκ)», εσπα 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. ιωάννη γεντεκάκη και με κωδικό έργου ελκε 82104
  • 14-01-2021
  • 46.224,99
  • Χανιά
21PROC008008370
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 82104
14-03 η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα: τμήμα 4: πλήρες σύστημα η/υ 64-08 υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα): τμήμα 5: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 1.980,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 6: χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση, προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου φπα 14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 1: συσκευή σύνθεσης υλικών με μικροκύματα, προϋπολογισμού ποσού 24.600,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 2: αντλία νερού υψηλής ακρίβειας στη ρύθμιση της παροχής με απαερωτή φυσαλίδων, προϋπολογισμού ποσού 7.250,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 3: ροόμετρα μάζας με readout/control unit, προϋπολογισμού ποσού 7.195,00 € συμπ/νου φπα
  • 14-01-2021
  • 46.224,99
  • Χανιά
21PROC008008364
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 82104
64-08 υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα): τμήμα 5: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, προϋπολογισμού ποσού 1.980,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 6: χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση, προϋπολογισμού ποσού 3.000,00 € συμπ/νου φπα. 14-05 επιστημονικά όργανα: τμήμα 1: συσκευή σύνθεσης υλικών με μικροκύματα, προϋπολογισμού ποσού 24.600,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 2: αντλία νερού υψηλής ακρίβειας στη ρύθμιση της παροχής με απαερωτή φυσαλίδων, προϋπολογισμού ποσού 7.250,00 € συμπ/νου φπα, τμήμα 3: ροόμετρα μάζας με readout/control unit, προϋπολογισμού ποσού 7.195,00 € συμπ/νου φπα. 14-03 η/υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα: τμήμα 4: πλήρες σύστημα η/υ
  • 14-01-2021
  • 46.224,99
  • Χανιά

Εύρεση

settings