ΨΕΞΗ469Β6Ν-ΟΘΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων, για την εξυπηρέτηση αναγκών του έργου με τίτλο «καινοτόμος διεργασία προηγμένης αξιοποίησης βιοαερίου και εκπομπών co2: πλήρης μετατροπή τους σε αιθυλένιο», ακρωνυμιο: eco-ethylene, κωδικος εργου τ1εδκ-00782), κωδικό ελκε 81803 και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή ιωάννη γεντεκάκη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ετπα), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (επανεκ 2014-2020» και της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «ερευνω-δημιουργω-καινοτομω»
  • 19-03-2021
  • 14.109,77
  • Χανιά
21PROC008306432
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 81803
εξοπλισμός: παροχόμετρο/μετρητής ροής μάζας (mass flow meter) προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): αναλώσιμα χρωματογραφίας/μηχανολογικά αναλώσιμα προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων
  • 19-03-2021
  • 14.109,77
  • Χανιά
21PROC008306366
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.ε. 81803
προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): αναλώσιμα χρωματογραφίας/μηχανολογικά αναλώσιμα εξοπλισμός: παροχόμετρο/μετρητής ροής μάζας (mass flow meter) προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κ.λπ.): χημικά αέρια υπό υψηλή πίεση
  • 19-03-2021
  • 14.109,77
  • Χανιά

Εύρεση

settings