ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

9ΡΓΛΩΛΟ-79Π
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
152/2022 αοε. διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη διαφήμισης, τέλη λαϊκής αγοράς, δημοτικά τέλη - δημοτικό φόρο - τέλος ακίνητης περιουσίας, πρόστιμα κοκ και μίσθωμα περιπτέρου.
  • 18-05-2022
  • 0,00
  • Ροδόπη
ΨΖ59469Η2Α-ΟΛΖ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ενημέρωση αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης
  • 18-05-2022
  • 0,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
18143000-3 | Προστατευτικά εξαρτήματα
30192110-5 | Μελάνια
30192700-8 | Γραφική ύλη
30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί
33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35123400-6 | Διακριτικά σήματα αναγνώρισης
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50421200-4 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας
64216200-5 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης
72212000-4 | Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών
72212224-5 | Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72224000-1 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
72330000-2 | Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων
79132000-8 | Υπηρεσίες πιστοποίησης
79210000-9 | Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79212200-5 | Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου
79341000-6 | Υπηρεσίες διαφήμισης
79341400-0 | Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79342200-5 | Υπηρεσίες προώθησης
79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης
79980000-7 | Υπηρεσίες συνδρομών
92111260-2 | Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών
98392000-7 | Υπηρεσίες μετεγκατάστασης

Εύρεση

settings