ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009306770
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια toner
προμήθεια μελανιών & τόνερ εκτυπωτών για τις υπηρεσίες της ε.α.δ. στο νομό αττικής
  • 04-10-2021
  • 136,40
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009284163
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου προστασίας δεδομένων (dpia)
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μελέτης εκτίμησης αντικτύπο προστασίας δεδομένων (dpia) για τις κάτωθι επεξεργασίες που προβαίνει η αρχή: α) εφαρμογή e-peitharxika (άρθρου 24 του ν.4807/2021)β) άσκηση πειθαρχικών διαδικασιών (διώξεων, ελέγχων, συμμόρφωσης κλπ)γ)καταγραφή και τήρηση πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών οργάνων των ελεγχόμενων φορέων από την αρχή φορέων του υποτομέα παρακολούθησης και ελέγχου πειθαρχικών διαδικασιών του τομέα ελέγχου πειθαρχικών διαδικασιών. εκτιμώμενη δαπάνη: έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24% σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα 1007-803-0000000, οικονομικού έτους 2021, στον α.λ.ε. 2420989001. η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (φεκ α΄/147) δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/εε,) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • 29-09-2021
  • 11.500,00
  • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings