Επιλέγουμε προσεκτικά τις πηγές άντλησης πληροφοριών δημόσιων διαγωνισμών.

Περιορίζουμε την πολλαπλή εμφάνιση ίδιου διαγωνισμού αλλά και την μειωμένη αξιοπιστία της πληροφορίας.

Εμείς για εσάς

Καταγράφουμε 6000+ έγγραφα ημερησίως και τα αποθηκεύουμε σε ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο.

Επεξεργασία

Αναλύουμε κάθε ένα από τα χιλιάδες έγγραφα κάθε ημέρα. Το κείμενό του PDF, την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ με τα μεταδεδομένα όπως λέξεις/φράσεις , επωνυμίες φορέων, κωδικούς CPV, ΑΦΜ, γεωγραφικούς κωδικούς.

Κατηγοριοποίηση

Δημιουργούμε συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων και παράγουμε δομημένη πληροφορία για εσάς.

Ανάλυση

Προβάλλουμε την "κρυμμένη" πληροφορία σε εσάς με τρόπο που θα είναι χρήσιμη στην λήψη αποφάσεων.

ΚΗΜΔΗΣ

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Αποθηκεύοντα όλα τα έγγραφα του δημοσίου που αφορούν δημόσιες συμβάσεις πάνω από 2500 ευρώ προ ΦΠΑ. Χιλιάδες έγγραφα καθημερινά αναρτώνται στην κρατική πλατφόρμα. Ένας τεράστιος όγκος δεδομένων που είναι πρακτικά αδύνατο να αναλύσετε χωρίς εμάς.

Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το κεντρικό αποθετήριο όλων των δημοσίων εγγράφων.

Καθημερινά πάνω από 40000 έγγραφα αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πολλά από αυτά δεν αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς ενώ άλλα μπορεί να παραπέμπουν σε προμήθειες αλλά να πραγματεύονται παρεμφερή ζητήματα.

  • Διαχωρίζουμε τα έγγραφα σε αυτά για προμήθειες και στα υπόλοιπα.
  • Ανιχνεύουμε μοτίβα φράσεων που υποδηλώνουν πληροφορία για δημόσιο διαγωνισμό.
  • Βρίσκουμε κρυμμένες δημοσιεύσεις για μικροπρομήθειες.
01

Σε πραγματικό χρόνο

Παρακολουθούμε συστηματικά τις νέες αναρτήσεις.

02

Ανάλυση δεδομένων

Εξάγουμε τις σημαντικές πληροφορίες του διαγωνισμού.

03

Ενσωμάτωση στη Βάση Δεδομένων μας

Για να αναζητάτε το ιστορικό της ΔΕΗ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμοί της ΔΕΗ.

Εντοπίζουμε όλους τους νέους διαγωνισμούς που αναρτώνται στην σχετική σελίδα της ΔΕΗ http://eprocurement.dei.gr/

Learn More

Αύξων Αριθμός ΅ΕΣΗΔΗΣ

Με την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ συνήθως δεν είναι γνωστός ο αντίστοιχος αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. Σας γλυτώνουμε από χρόνο και ταυτίζουμε εμείς την προκήρυξη με τον σχετικό διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ.

Επεξεργασία

Αναλύουμε κάθε ένα από τα συνοδευτικά έγγραφα του διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ και εντοπίζουμε συσχετίσεις με έγγραφα του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.Έτσι καθώς βλέπετε μία προκήρυξη έχετε πρόσβαση και στα συνοδευτικά έγγραφα του ΕΣΗΔΗΣ ή σχετιζόμενα έγγραφα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Αξιόπιστη πρόσβαση

Αποθηκεύουμε τα έγγραφα ΕΣΗΔΗΣ σε ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο στο cloud για πρόσβαση ακόμα και έαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΣΗΔΗΣ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Καθημερινά αναρτώνται τα σχετικά έγγραφα δεκάδων ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών αγαθών, υπηρεσιών ή έργων.Οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.Συνδυάζουμε τις πληροφορίες ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ και σας παρέχουμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα σχετικά έγγραφα.