ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC008687696
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / Δ.Ε.Υ.Α.Α./ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
μελετη βελτιωσης της διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δ.ε.υ.α. δημου αλεξανδρουπολης - υποεργο:υλοποιηση του σχεδιου ασφαλειας νερου της δ.ε.υ.α. δημου αλεξανδρουπολης
την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας νερού τηςδευα αλεξανδρούπολης», που αποτελεί υποέργο της χρηματοδοτούμενης πράξης «μελετη βελτιωσηστης διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δευα αλεξανδρουπολησ» μεκωδικό οπς 5037613 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανατολική μακεδονία θράκη 2014-2020, μετά απόδημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του εσηδησ. κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  • 31-05-2021
  • 221.330,89
  • Έβρος
21PROC008687358
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / Δ.Ε.Υ.Α.Α./ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
«μελετη βελτιωσης της διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δ.ε.υ.α. δημου αλεξανδρουπολης – υποεργο: υλοποιηση του σχεδιου ασφαλειας νερου της δ.ε.υ.α. αλεξανδρουπολησ»,
την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας νερού τηςδευα αλεξανδρούπολης», που αποτελεί υποέργο της χρηματοδοτούμενης πράξης «μελετη βελτιωσηστης διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δευα αλεξανδρουπολησ» μεκωδικό οπς 5037613 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανατολική μακεδονία θράκη 2014-2020, μετά απόδημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του εσηδησ. κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
  • 31-05-2021
  • 221.330,89
  • Έβρος
21PROC008447113
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / Δ.Ε.Υ.Α.Α./ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
μ ε λ ε τ η β ε λ τ ι ω ς η ς τ η ς δ ι α χ ε ι ρ ι ς η ς τ ω ν υ δ α τ ι κ ω ν π ο ρ ω ν κ α ι α ν α π τ υ ξ η υ π ο δ ο μ ω ν δ .. ε .. υ .. α .. δ η μ ο υ α λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ο λ η ς – υ π ο ε ρ
μετά την 2.10.2018 a.π. 3394 α/α οπσ: 3300 πρόσκληση της ευδεπ αμθ με κωδικό αμθ 59 με τίτλο «σύνταξη / επικαιροποίηση γενικών σχεδίων ύδρευσης (master plans) και υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας νερού» με δυνητικούς δικαιούχους τις δευα και τους δήμους, και αφορά υποβολή προτάσεων για σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης και υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας νερού, η δευαα με την 345/27-11-2018 απόφαση του δς της, υπέβαλε χρηματοδοτική πρόταση με τίτλο «μελετη βελτιωσης της διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δευα αλεξανδρουπολησ» που αποτελείτο από δύο υποέργα/ τμήματα:1ο υποέργο / τμήμα : ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της δευα αλεξανδρούπολης .2ο υποέργο / τμήμα : υλοποίηση του σχεδίου ασφάλειας νερού της δευα αλεξανδρούπολης.με την α.π.6067/16/12/2019 απόφαση του περιφερειάρχη αμθ (αδα:6φψ07λβ-ξλ9) εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «μελετη βελτιωσης της διαχειρισης των υδατικων πορων και αναπτυξη υποδομων δευα αλεξανδρουπολησ» με κωδικό οπς 5037613 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανατολική μακεδονία θράκη 2014-2020.
  • 12-04-2021
  • 148.287,25
  • Έβρος

Εύρεση

settings