ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009375558
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ / Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ
προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του ωδείου σιάτιστας του ν.π.δ.δ. δήμου βοΐου.
προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ν.π.δ.δ. δήμου βοΐου. προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ν.π.δ.δ. δήμου βοΐου.
 • 15-10-2021
 • 58,80
 • Γρεβενά, Κοζάνη
21PROC009371362
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
υπηρεσίες λογιστικής επίβλεψη και υποστήριξης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος δήμου βοΐου
οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την λογιστική επίβλεψη και υποστήριξη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου βοΐου.
 • 15-10-2021
 • 15.996,00
 • Γρεβενά, Κοζάνη
21PROC009368361
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση δρόμων στον οικισμό πελεκάνου
εκατό (100) τόνοι ασφαλτομίγματος παρασκευαζόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ας 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ετεπ 05-03-11-04 "ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος.η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις κ.α.π. επενδυτικών δαπανών του δήμου βοΐου.
 • 14-10-2021
 • 6.869,60
 • Γρεβενά, Κοζάνη
21PROC009367496
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση δρόμων τ.κ. γαλατινής
εκατόν σαράντα (140) τόνοι ασφαλτομίγματος παρασκευαζόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ας 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ετεπ 05-03-11-04 "ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος.η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις κ.α.π. επενδυτικών δαπανών του δήμου βοΐου.
 • 14-10-2021
 • 10.242,40
 • Γρεβενά, Κοζάνη
21PROC009365820
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
προμήθεια κουφωμάτων στο τσιστοπούλειο δημαρχειακό μέγαρο στη σιάτιστα
αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του δημοτικού μεγάρου σιάτιστας του δήμου βοΐου με νέα συνθετικά κουφώματα pvc σε χρώμα απομίμησης ξύλου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες. τα νέα κουφώματα θα έχουν μορφή όμοια με αυτών που θα αποξηλωθούν. στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλιών κουφωμάτων, η μεταφορά, η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής καθώς και η αποκατάσταση των φθορών που ενδεχομένως να προξενηθούν στο κτίριο (και ιδιαίτερα στο άνοιγμα των κουφωμάτων) κατά την διαδικασία καθαίρεσης των υφιστάμενων κουφωμάτων και την τοποθέτηση των νέων.η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ενδεικτικά σε 37.012,26 €, με φ.π.α. 24%, θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με κ.α. 64.6662.04 του προϋπολογισμού του δήμου βοΐου οικονομικού έτους 2021 και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «φιλοδημος ιι» του υπουργείου εσωτερικών [κωδ. σαε 055 2017σε05500010].
 • 14-10-2021
 • 37.012,26
 • Γρεβενά, Κοζάνη

Εύρεση

settings