ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

ΔΠΛΠ-1640
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
μίσθωση δύο (2) αεριοστροβιλικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος των η/ς κω-καλύμνου (ομαδα a) και θήρας (ομαδα β) , το θέρος του 2022
  • 27-01-2022
  • 16.120.000,00
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
09211000-1 | Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
15811000-6 | Προϊόντα άρτου
24962000-5 | Χημικά επεξεργασίας νερού
31155000-7 | Αναστροφείς συχνότητας
33122000-1 | Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35521100-3 | Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία
39561140-5 | Εξαρτήματα στολισμού
45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45520000-8 | Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή
50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
50112200-5 | Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων
50246000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
64200000-8 | Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
71351924-2 | Υπηρεσίες υποβρύχιας διασκόπησης
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
90620000-9 | Υπηρεσίες εκχιονισμού
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων
ΔΠΛΠ903156
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών αεριοστροβίλου τύπου gt13e μονάδας συνδυασμένου κύκλου αης κομοτηνής
  • 16-01-2022
  • 566.692,76
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15111200-1 | Μοσχαρίσιο κρέας
15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής
15811000-6 | Προϊόντα άρτου
33122000-1 | Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα
33731110-7 | Ενδοφθάλμιοι φακοί
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά
35521100-3 | Κινητήρες και μέρη κινητήρων για πολεμικά πλοία
45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων
45259300-0 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης
50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
50112200-5 | Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων
50118400-9 | Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων
50246000-1 | Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού λιμένων
50312600-1 | Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών
50640000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πολεμικών πλοίων
50710000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
71351924-2 | Υπηρεσίες υποβρύχιας διασκόπησης
71550000-8 | Υπηρεσίες σιδηρουργού
90522400-6 | Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους
98363000-5 | Υπηρεσίες καταδύσεων
ΔΠΛΠ-1635
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) / Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής
επιθεώρηση και συντήρηση δικτύου θαλάσσιου ύδατος και βοηθητικού εξοπλισμού μονάδας συνδυασμένου κύκλου νο 5 του αης αλιβερίου
  • 12-01-2022
  • 136.728,60
  • ΕΛΛΑΔΑ
00000000-0 | Άγνωστο/Εκτιμώμενο CPV
15872400-5 | Αλάτι
33122000-1 | Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
33196200-2 | Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
33731110-7 | Ενδοφθάλμιοι φακοί
34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους
34320000-6 | Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34928200-0 | Περιφράξεις
35125100-7 | Αισθητήρες
42418500-4 | Μηχανολογικός εξοπλισμός χειρισμού
42512200-0 | Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
42512500-3 | Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων
44231000-8 | Έτοιμα πλαίσια περίφραξης
44313100-8 | Δικτυωτό σύρμα περίφραξης
44421500-2 | Θωρακισμένες ή ενισχυμένες πόρτες
45214100-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς
50730000-1 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
71315000-9 | Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων
71900000-7 | Εργαστηριακές υπηρεσίες
90714500-0 | Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος

Εύρεση

settings