ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ
Δείτε διακηρύξεις τελευταίου 3μήνου!

21PROC009416938
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
τροποποίηση της ευδε ετακ 4560/8.10.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες υποστήριξης δικαιούχων των έργων στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνω – δημιουργω – καινοτομω,
σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της υπηρεσίας μας (cpv: 79342300-6 υπηρεσίες πελατείας), με δεδομένη την εμπειρία και τεχνογνωσία σας και ιδίως: •ενημέρωση και υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων και υποβολής δικαιολογητικών ένταξης των έργων του β΄ κύκλου της δράσης ερευνω – δημιουργω – καινοτομω για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων χρηματοδότησης•υποστήριξη στην επεξεργασία δεδομένων και στη σύνταξη των σχετικών διοικητικών εγγράφων (αποφάσεις ένταξης, απόρριψης) για το β΄ κύκλο της δράσης ερευνω – δημιουργω – καινοτομω
 • 22-10-2021
 • 6.026,40
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009416836
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
τροποποίηση της ευδε ετακ 4569/08.10.2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών της ευδε-ετακ
το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών καιπληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ευδε-ετακ (cpv 72611000-6 / υπηρεσίες τεχνικήςυποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών) και ιδίως περιλαμβάνονται:με τη συγχρηματοδότηση της ελλάδας και της ευρωπαϊκής ένωσης τεχνική υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της ευδε-ετακ (στελέχη, συνεργάτες, αξιολογητές, εμπειρογνώμονες, πιστοποιητές κτλ) καταγραφή και επικαιροποίηση του καταλόγου της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού της ευδε ετακ και επιμέλεια για την καλή λειτουργία του και την τυχόν αναγκαία αναβάθμιση του συνεργασία με τον ανάδοχο συντήρησης εξοπλισμού και τα στελέχη του τομέα πληροφορικής & ψηφιακής τεχνολογίας της μοδ για θέματα εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων και του εξοπλισμού διαχείριση και κάλυψη των αναγκών των χρηστών της ευδε-ετακ σχετικά με τους η/υ (εγκατάσταση εφαρμογών, διαδρομών ασφαλείας, αρχείων προστασίας κτλ) τεχνική υποστήριξη και διαχείριση της ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων (social media) που λειτουργεί η ευδε-ετακ. διαχείριση χρηστών, ρόλων και κωδικών πρόσβασης στο πσκε
 • 22-10-2021
 • 5.580,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009416671
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του οπσπα λειτουργικής περιοχής βιομηχανίας – ορυκτού πλούτου, της γενικής γραμμ. βιομηχανίας του υπουργείου ανάπτυξης & επενδύσεων
παροχή υπηρεσιών συντήρησης του οπσπα λειτουργικής περιοχής βιομηχανίας–ορυκτού πλούτου, της γενικής γραμματείας βιομηχανίας του υπουργείου ανάπτυξης & επενδύσεων (αφορά ετήσια σύμβαση).
 • 22-10-2021
 • 24.676,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009416621
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
τροποποίηση της ευδε ετακ 4563/8.10.2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες υποστήριξης δικαιούχων στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνω– δημιουργω – καινοτομω
το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (cpv:72512000-7 υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων), προς την ευδε-ετακ στο πλαίσιο της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων «ερευνω – δημιουργω – καινοτομω», συγκεκριμένα αφορά στην ενημέρωση – υποστήριξη δικαιούχων στην εκτέλεση των έργων τους, διαχείριση αιτημάτων & διοικητικών εγγράφων, έλεγχο δεδομένων εξωσυστημικών πιστοποιήσεων στο πσκε
 • 22-10-2021
 • 5.580,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009415722
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
τροποποίηση της ευδε ετακ 4651/08.10.2021 «πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης στην εισαγωγή δεδομένων στο οπς και το πσκε», ως προς τον τελικό υπογράφοντα
το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά σε υπηρεσίες υποστήριξης στην εισαγωγή δεδομένων στο οπς και το πσκε (cpv:72312000-5 υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων).ειδικότερα περιλαμβάνει:• υποβολή / τροποποίηση τεχνικών δελτίων υποέργων στο οπσ• υποβολή αιτήματος κατανομής στο οπσ• υποβολή μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών στο οπσ• υποστήριξη στην εισαγωγή δεδομένων στο πσκε
 • 22-10-2021
 • 6.026,40
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009415316
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.)
τροποποίηση της ευδε ετακ 4562/8.10.2021 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δικαιούχων της ευδε-ετακ, ως προς τον τελικό υπογράφοντα.
αντικειμενοσας καλεί να υποβάλλετε προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δικαιούχων της ευδε-ετακ.το αντικείμενο των υπηρεσιών αφορά σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του γραφείου δικαιούχων της ευδε-ετακ (cpv 79342320-2 υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών) και ιδίως όσον αφορά: τη διαχείριση των αιτημάτων των δικαιούχων και άλλων ενδιαφερομένων. τη συγκέντρωση και προώθηση των αιτημάτων στις αρμόδιες μονάδες της ευδε ετακ και στον υπεύθυνο συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθώς και των τυχόν προβλημάτων που αναφέρονται από τους ενδιαφερόμενους. την τήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών ή έντυπων αρχείων και αλληλογραφίας με τους δικαιούχους . την υποστήριξη της διεξαγωγής σεμιναρίων, webinars κλπ, της ευδε ετακ.
 • 22-10-2021
 • 6.138,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009411411
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΕΥΔ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών στελεχών της υπηρεσίας 2021-2022
αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση 105 ψηφιακών πιστοποιητικών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές των στελεχών της ευδ επ υμεπεραα
 • 22-10-2021
 • 6.200,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009404396
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / Ε.Υ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης στο πλαίσιο τωνσυμβατικών υποχρεώσεων της ειδικής υπηρ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης στο πλαίσιο τωνσυμβατικών υποχρεώσεων της ειδικής υπηρεσίας στρατηγικής, σχεδιασμού και αξιολόγησης (ευσσα), ως εταίρου του στρατηγικού έργου eusair facility point, για την υποστήριξη των εργασιών της μακροπεριφερειακής στρατηγικής αδριατικής - ιονίου στην ελλάδα»
 • 21-10-2021
 • 49.600,00
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
21PROC009399395
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του υπουργείου ανάπτυξης & επενδύσεων για το διάστημα από 04.11.2021 έως 3.12.2021
δαπάνη για παροχήυπηρεσιών καθαριότηταςτων κτιρίων στέγασης τουυπουργείου ανάπτυξης καιεπενδύσεων επί της οδούνίκης 5-7 και επί της οδούκορνάρου 1 αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 04.11.2021 έως και 03.12.2021 δαπάνη για παροχήυπηρεσιών καθαριότητας τουκτιρίου στέγασης τουυπουργείου ανάπτυξης καιεπενδύσεων επί της οδούμεσογείων 14-18, για το χρονικό διάστημα από 04.11.2021 έως και 03.12.2021 δαπάνη για παροχήυπηρεσιών καθαριότητας τουκτιρίου στέγασης τουυπουργείου ανάπτυξης καιεπενδύσεων επί της πλ.κάνιγγος, για το χρονικό διάστημα από 04.11.2021 έως και 03.12.2021
 • 20-10-2021
 • 32.184,20
 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Εύρεση

settings