Κλάδος Συντήρηση Οχημάτων τελευταίες 7 ημέρες

Δείτε αναλυτικότερα

έως 687,3 χιλ. €
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #687.265,00# χωρίς ΦΠΑ 24% (οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών #852.208,60# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste