Κλάδος Υπηρεσίες Μεταφορών τελευταίες 7 ημέρες

έως 128,3 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 146/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 12609/2019 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων των Αποβλήτων Εκσκαφών – Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Παύλου Μελά έτους 2020», σύμφωνα με την ΔΠΠ 12/2019 μελέτη του τμήματος Καθαριότητος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος αυτής.

έως 110,0 χιλ. €
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Περίληψη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης των εκθεμάτων στις αποθήκες του μεταφορέα, τη θαλάσσια μεταφορά στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την εισαγωγή των εκθεμάτων στην έκθεση, την παράδοση τους στα περίπτερα των εκθετών, καθώς και την επιστροφή μέρους των εκθεμάτων των Ελληνικών Εταιριών στις αποθήκες του μεταφορέα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών «THE BIG 5 SHOW», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 28 Νοεμβρίου 2019 στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00€), πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste