Κλάδος Λογισμικό τελευταίες 7 ημέρες

Δείτε αναλυτικότερα

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Περίληψη διακήρυξης του υπ΄αριθμ. 03/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας στο πλαίσιο του υποέργου Νο 4 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση τη με αρ. πρωτ. 1400/03.03.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 2019ΣΕ34510055)

έως 207,3 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης € 257.000,00 με ΦΠΑ (€ 207.258,06 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: € 49.741,94), και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-Β Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020

έως 96,2 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

«Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

έως 21,8 χιλ. EUR
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου με Αντικείμενο «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας Π.Ε. 4.6, Π.Ε. 4.8 και Π.Ε. 4.9 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510110στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste