Κλάδος Ιατρικού Εξοπλισμού-Ειδών τελευταίες 40 ημέρες

639 διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 36,5 χιλ. EUR
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια «Γαντιών Χειρουργικών μιας χρήσης αποστειρωμένα» και «Γαντιών Ελαστικών Εξεταστικών μιας χρήσης μη αποστειρωμένα» όπως περιγράφεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 1. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία γαντιών. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα είδη γαντιών αλλά υποχρεωτικά η πρόσφορα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. Τα ζητούμενα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 33141420-0; 18424000-7. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.545,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % από το Π.Π.Υ.Υ 2020 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.476,68€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών.

έως 1,6 εκατ. EUR
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.601.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : « Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020» στον Άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΤΠΑ), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, Κωδ. ΜΙS 5063839, Κωδ.ΣΑ ΕΠ0051. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 1-10-2020 και ώρα 12:00

Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste