Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 13,6 χιλ. EUR
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ασκών συλλογής αίματος στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».Τα ζητούμενα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 33194220-4. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % από το Π.Π.Υ.Υ 2020 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.967,74€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα είδη συλλογής αίματος αλλά υποχρεωτικά η πρόσφορα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους.

έως 6,6 χιλ. €
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Εξοπλισμού της Καρδιολογικής Κλινικής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή και περισσότερα είδη αλλά υποχρεωτικά η πρόσφορα του οικονομικού φορέα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του κάθε είδους. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/02/2020 ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 Η Διενέργεια του διαγωνισμού ορίζεται για τις 25/02/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας Τ.Κ. 50200

έως 30,8 χιλ. €
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση των κάτωθι: α) Ενός (1) Κεντρικού Διακομιστή με δίσκους δεδομένων υψηλών ταχυτήτων (CPV:48820000-2), β) Ενός (1) Συστήματος “FIREWALL” με αρχιτεκτονική «Υψηλής Διαθεσιμότητας» κεντρικής προστασίας και διαχείρισης απειλών διαδικτύου (CPV:32420000-3) και γ) Τριάντα Τριών (33) σημείων ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», συμπεριλαμβανομένων των νέων κτηριακών επεκτάσεων, για την υποστήριξη φορητών βιοϊατρικών και υπολογιστικών συστημάτων (CPV:32580000-2), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 38.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», από πιστώσεις του ΕΑΠ 2012-2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
71317200-5 Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 2 15,0 χιλ.
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2 11,0 χιλ.
31682000-0 Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 1 16,1 χιλ.
71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 1 7,5 χιλ.
79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 1 2,5 χιλ.
48962000-9 Προγράμματα οδήγησης καρτών γραφικών 1 6,3 χιλ.
64120000-3 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 1 4,0 χιλ.
33141624-0 Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό 1 6,6 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1 12,7 χιλ.
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 1 13,6 χιλ.
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 1 6,6 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1 16,2 χιλ.
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1 4,0 χιλ.
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 1 47,4 χιλ.
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1 30,8 χιλ.
79212200-5 Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου 1 5,0 χιλ.
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1 65,0 χιλ.
48820000-2 Εξυπηρετητές 1 30,8 χιλ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1 30,8 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1 59,4 χιλ.
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 1 25,0 χιλ.
79200000-6 Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες 1 6,8 χιλ.
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1 6,6 χιλ.
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1 6,3 χιλ.
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1 126,6 χιλ.
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 1 2,0 χιλ.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste