Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 10,0 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Είδη για αναβάθμιση υφιστάμενου πυρολυτικού φούρνου και κατασκευή συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενου πυρολυτικού κλιβάνου και κατασκευής συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλ

έως 12,9 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία ποσού 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά κ

έως 3,3 χιλ. €
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000

έως 37,7 χιλ. €
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ Αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και εργαστηρίων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το έτος 2019, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αριθμ 687/4.10.2019 διακήρυξη. Συνολικός Προϋπολογισμός Σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (46.695,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

έως 483,9 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6 113,5 χιλ.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 5 51,2 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3 31,1 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 2 35,0 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 195,8 χιλ.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 20,0 χιλ.
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2 195,8 χιλ.
98300000-6 Διάφορες υπηρεσίες 2 37,1 χιλ.
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1 320,5 χιλ.
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1 483,9 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 1
63511000-4 Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών 1 27,6 χιλ.
22213000-6 Περιοδικά 1 26,1 χιλ.
79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1 31,5 χιλ.
45223300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 483,9 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1 483,9 χιλ.
55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 1 924,2 χιλ.
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1 31,5 χιλ.
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1 37,7 χιλ.
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1 483,9 χιλ.
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1 483,9 χιλ.
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1 483,9 χιλ.
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1 37,7 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 37,7 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 1 24,2 χιλ.
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1 320,5 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 37,7 χιλ.
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1 185,5 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1 9,5 χιλ.
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1 483,9 χιλ.
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1 483,9 χιλ.
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 1 26,1 χιλ.
31711430-6 Ηλεκτρονικές λυχνίες 1 37,7 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 1 185,5 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1 154,2 χιλ.
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1 483,9 χιλ.
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1 483,9 χιλ.
38432200-4 Χρωματογράφοι 1 483,9 χιλ.

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste