Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 14,6 χιλ. €
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ως ακολούθως: Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, Τμήμα 2: χημικά αέρια, Τμήμα 3: αναλώσιμα χρωματογραφίας, Τμήμα 4: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1722/20-01-2020 διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECOETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803

έως 10,0 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και υπηρεσιών επισκευής/συντήρησης, σε Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα 1: Είδη για αναβάθμιση υφιστάμενου πυρολυτικού φούρνου και κατασκευή συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενου πυρολυτικού κλιβάνου και κατασκευής συστήματος τροφοδοσίας βιομάζας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων», Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλ

έως 12,9 χιλ. €
Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Παραδοτέου 5.5.2. με τίτλο «Συλλογή δεδομένων για πλημμύρες, Μελέτες περιπτώσεων και τεκμηρίωση Διαρκής Εμπλουτισμός της ΒΓ με δεδομένα Εκπαίδευση χρηστών», προϋπολογισμού ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία ποσού 12.903,23 € πλέον ΦΠΑ ποσού 3.096,77 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERMIS F- Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – πλημμύρες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Καρατζά κ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4 40,1 χιλ.
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2 195,8 χιλ.
03222400-7 Ελιές 2
70200000-3 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2 529,4 χιλ.
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2 351,8 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2 195,8 χιλ.
15411110-6 Ελαιόλαδο 2
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 2 20,0 χιλ.
50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2 296,8 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2 20,0 χιλ.
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1 483,9 χιλ.
38432200-4 Χρωματογράφοι 1 483,9 χιλ.
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1 483,9 χιλ.
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων 1 53,0 χιλ.
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1 483,9 χιλ.
55410000-7 Υπηρεσίες διαχείρισης κυλικείου 1 35,0 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1 37,7 χιλ.
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 1
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1 185,5 χιλ.
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1 483,9 χιλ.
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1 483,9 χιλ.
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 1 26,4 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1 3,3 χιλ.
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 1 185,5 χιλ.
31711430-6 Ηλεκτρονικές λυχνίες 1 37,7 χιλ.
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1 483,9 χιλ.
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1 37,7 χιλ.
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 37,7 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 1 24,2 χιλ.
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1 320,5 χιλ.
63511000-4 Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών 1 28,8 χιλ.
22213000-6 Περιοδικά 1 26,4 χιλ.
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1 31,5 χιλ.
98300000-6 Διάφορες υπηρεσίες 1 12,9 χιλ.
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1 483,9 χιλ.
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1 483,9 χιλ.
55300000-3 Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού 1 924,2 χιλ.
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1 45,6 χιλ.
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1 31,5 χιλ.
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1 37,7 χιλ.
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1 483,9 χιλ.
71335000-5 Τεχνικές μελέτες 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1 14,6 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste