Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 8,9 εκατ. EUR
Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους Τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών-αναλωσίμων της Δ/νσης Μηχανολογικού (Παράρτημα Θ΄) κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Περιγραφή», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ #8.905.0

έως 687,3 χιλ. €
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #687.265,00# χωρίς ΦΠΑ 24% (οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών #852.208,60# συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 8 10,7 εκατ.
50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 6 10,3 εκατ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 3 27,7 χιλ.
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 3 74,4 χιλ.
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 3 74,4 χιλ.
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 2
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 2 24,2 χιλ.
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 2 24,2 χιλ.
44163241-1 Μονωμένες συνδέσεις 2
45246400-7 Αντιπλημμυρικά έργα 2 2,4 εκατ.
45313100-5 Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα 2 7,3 εκατ.
44115600-5 Μηχανισμοί ανέλκυσης για αναπήρους 2 7,3 εκατ.
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 2 161,3 χιλ.
09211650-2 Υγρά φρένων 2 24,2 χιλ.
44514100-7 Λαβές εργαλείων 2 865,2 χιλ.
44512600-8 Εργαλεία έργων οδοποιίας 2 865,2 χιλ.
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 2
42670000-3 Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών 2 865,2 χιλ.
44514200-8 Μέρη εργαλείων 2 865,2 χιλ.
77231300-1 Υπηρεσίες διαχείρισης δασών 2 254,3 χιλ.
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2
77311000-3 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής 2
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 2
44512610-1 Αιχμηρά εργαλεία διάτρησης επιφανειών οδοστρώματος 2 865,2 χιλ.
31214100-0 Διακόπτες 2
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 2 865,2 χιλ.
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2 865,2 χιλ.
45111230-9 Εργασίες σταθεροποίησης εδάφους 2 2,4 εκατ.
31524000-5 Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής ή τοίχου 2
44164200-9 Σωλήνες 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2 7,3 εκατ.
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 2
42651000-4 Πνευματικά εργαλεία χειρός 2 865,2 χιλ.
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 2 73,9 χιλ.
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 2
77312100-1 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων 2 118,8 χιλ.
43830000-0 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 865,2 χιλ.
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 2 362,8 χιλ.
15894210-6 Σχολικά γεύματα 2
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 2 161,3 χιλ.
31532100-5 Λυχνίες 2
42416100-6 Ανελκυστήρες 2 7,3 εκατ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 2 7,3 εκατ.
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 2 109,1 χιλ.
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 2
45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 2 7,3 εκατ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 2 24,2 χιλ.
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 2 865,2 χιλ.

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste