Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 196,1 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια «εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, φωτογραφικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού λήψης φωτογραφίας και βίντεο», όπως περιγράφονται ειδικότερα στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» και στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις» της παρούσας, μέσω του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας #196.075,00# € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, άνευ του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσόν των #47.058,00#€, ήτοι συνολικά #243.133,00# €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 59 277,9 χιλ.
60600000-4 Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 53 1,8 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 51 2,9 εκατ.
09100000-0 Καύσιμα 46 5,8 εκατ.
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 42 293,1 χιλ.
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 39 117,9 χιλ.
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 31 2,4 εκατ.
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 31 2,9 εκατ.
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 27 568,4 χιλ.
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 21 152,6 χιλ.
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 21 129,3 χιλ.
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 18 13,0 χιλ.
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 18 10,8 χιλ.
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 18 1,7 εκατ.
22120000-7 Δημοσιεύσεις 15 5,6 χιλ.
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 14 185,1 χιλ.
30192110-5 Μελάνια 13 50,6 χιλ.
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 13 2,4 χιλ.
34114200-1 Αστυνομικά αυτοκίνητα 13 228,2 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 12 468,5 χιλ.
50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 12 29,1 χιλ.
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 11 11,8 χιλ.
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 11 61,1 χιλ.
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 11 45,5 χιλ.
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 10 3,7 χιλ.
79980000-7 Υπηρεσίες συνδρομών 9 115,4 χιλ.
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 9 47,9 χιλ.
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 8 46,1 χιλ.
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 8 11,6 χιλ.
42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων 7 8,1 χιλ.
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 7 4,1 χιλ.
98395000-8 Υπηρεσίες κλειθροποιού 7 618
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 7 4,0 εκατ.
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 6 78,9 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 6 132,9 χιλ.
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 6 27,0 χιλ.
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 6 81,5 χιλ.
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 5 4,6 χιλ.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 5 2,5 χιλ.
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 5 12,7 εκατ.
30192700-8 Γραφική ύλη 5 14,5 χιλ.
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 5 1,4 χιλ.
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 5 51,6 χιλ.
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 5 7,2 χιλ.
37414100-4 Στρώματα ύπνου 4 55,8 χιλ.
24951230-6 Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων 4 7,2 χιλ.
03419000-0 Ξυλεία 4 898
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 4 11,7 χιλ.
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4 1,1 εκατ.
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 4 1000

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste