Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών (CPV: 45223200-8 Εργασίες δομικού σκελετού, 45421110-8 Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων θυρών και παραθύρων, 45261213-0 Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής), στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας Λήμνου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων Η/Μ εγκαταστάσεων (CPV: 45315000-8 / Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων, 45332000-3 / Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών, 31720000-9 / Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός), στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας Λήμνου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 24 268,4 χιλ.
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 21
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 17 1,3 εκατ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 16 142,6 χιλ.
92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 15 65,5 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 13 356,4 χιλ.
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 12 1,8 εκατ.
44200000-2 Δομικά υλικά 12 304,3 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 10 1,6 εκατ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 9 152,3 χιλ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 9 1,6 εκατ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 9 1,4 εκατ.
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 8 110,0 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 8 3,7 εκατ.
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 8 3,7 εκατ.
71354100-5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης 8 3,7 εκατ.
34131000-4 Ημιφορτηγά 7 174,5 χιλ.
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 7
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 6
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 6 69,7 χιλ.
79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης 6
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 6 27,3 χιλ.
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 5 483,9 χιλ.
44510000-8 Εργαλεία 5 49,6 χιλ.
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 5 0
44921210-7 Σκόνη ασβέστου 5 168,3 χιλ.
44111900-0 Κεραμικές πλάκες 5 118,0 χιλ.
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 5
42600000-2 Εργαλειομηχανές 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
14630000-6 Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα 4 168,3 χιλ.
24957200-9 Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα 4 168,3 χιλ.
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4 27,9 χιλ.
85312500-4 Υπηρεσίες αποκατάστασης 4
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 4 24,2 χιλ.
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 4 50,0 χιλ.
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 4 24,2 χιλ.
44921200-4 Άσβεστος 4
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 4 74,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4
39132000-6 Συστήματα αρχειοθέτησης 4 0
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 4 118,0 χιλ.
14622000-7 Χάλυβας 4 118,0 χιλ.
64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 4
42641000-1 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή υάλου 4 27,9 χιλ.
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 4 24,2 χιλ.
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 4 520,0 χιλ.
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4 27,9 χιλ.
44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια 3

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste