Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

25 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό Ανώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της πράξης: «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5030395, CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού.

έως 48,5 χιλ. EUR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (CPV)

Το τελευταίο έτος, ο φορέας προκήρυξε διαγωνισμούς στις παρακάτω κατηγορίες

Κατηγορία Διαγων.
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 20 330,4 χιλ.
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 19 994,4 χιλ.
44212310-5 Ικριώματα 18 417,1 χιλ.
45212314-0 Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 17 142,6 χιλ.
92522200-8 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων 16 65,5 χιλ.
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 16 1,8 εκατ.
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 15 1,6 εκατ.
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 14 78,4 χιλ.
14212200-2 Αδρανή υλικά 12 355,2 χιλ.
92522000-6 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων 12 296,3 χιλ.
45212313-3 Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία 9 1,8 εκατ.
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 8 1,4 εκατ.
45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος 8 184,3 χιλ.
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 8 152,3 χιλ.
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 7
79530000-8 Υπηρεσίες μετάφρασης 7
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
45262310-7 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος 6 184,3 χιλ.
45262311-4 Εργασίες καλουπώματος για την έγχυση σκυροδέματος 6 184,3 χιλ.
45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης 6 74,4 χιλ.
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 6
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 5 86,2 χιλ.
85312500-4 Υπηρεσίες αποκατάστασης 5 36,3 χιλ.
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 135,0 χιλ.
60100000-9 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών 5 319,3 χιλ.
42600000-2 Εργαλειομηχανές 5
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 5
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 5 0
45236000-0 Εργασίες διάστρωσης 5 86,2 χιλ.
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 5 0
44921210-7 Σκόνη ασβέστου 5 168,3 χιλ.
34928200-0 Περιφράξεις 5 199,8 χιλ.
44200000-2 Δομικά υλικά 4 236,7 χιλ.
44233000-2 Κλίμακες 4 199,8 χιλ.
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 4
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης 4
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 4 18,0 χιλ.
45350000-5 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 4
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 4 520,0 χιλ.
66512000-2 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας 4
48320000-7 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 4 111,8 χιλ.
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 4 111,8 χιλ.
71220000-6 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 4
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 4 148,0 χιλ.
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
44510000-8 Εργαλεία 4 25,4 χιλ.
14630000-6 Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα 4 168,3 χιλ.
24213000-0 Ένυδρη άσβεστος 4 118,0 χιλ.
64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 4
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 4

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste