Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 52,9 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ -2- ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/CPPL ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ELI - LASERLAB EUROPE, HIPER & IPERION-CH.GR», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002735, , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80543).

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 153,2 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10042/12.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Σχεδιασμoύ και Κατασκευής Ασφαλών Έξυπνων συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 434,8 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_11225/24.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Παρατηρητηρίου Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 294,7 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 1458/14-05-2018 και με αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (120)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ψηφιακές κάμερες' ( 38651600-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
32341000-5 Μικρόφωνα 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
32342412-3 Ηχεία 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38510000-3 Μικροσκόπια 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
32400000-7 Δίκτυα 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
42623000-9 Φρέζες 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38125000-7 Συσκευές καταγραφής δεδομένων βροχόπτωσης 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32324600-6 Τηλεοπτικοί δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
38550000-5 Μετρητές 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
37412210-4 Ρυθμιστές πλευστότητας 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30195000-2 Πίνακες 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 1
34515100-1 Σημαδούρες 1
38631000-7 Διόπτρες 1
32221000-8 Ραδιοφάροι 1
39112000-0 Καρέκλες 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
34513750-8 Ελαφρά σκάφη 1
39111000-3 Καθίσματα 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
34114000-9 Ειδικά οχήματα 1
39711300-2 Ηλεκτροθερμικές συσκευές 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 1
38426000-7 Κουλόμετρα 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
32323500-8 Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
37412240-3 Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
42123100-8 Αεριοσυμπιεστές 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste