Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 226,0 χιλ. €
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019
έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 537,3 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (84)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους' ( 48100000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
42413400-8 Μηχανικοί γρύλοι 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
42413200-6 Υδραυλικοί γρύλοι 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32324310-6 Δορυφορικές κεραίες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
38550000-5 Μετρητές 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
38114000-7 Ηχοβολίδες 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
48170000-0 Πακέτα λογισμικού συμμόρφωσης 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
42623000-9 Φρέζες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 1
38115000-4 Συσκευές ραντάρ 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
50312610-4 Συντήρηση εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
38110000-9 Όργανα ναυσιπλοΐας 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 1
48212000-7 Πακέτα λογισμικού για εξυπηρετητές jukebox οπτικών δίσκων 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste