Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 58,9 χιλ. €
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού»

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (148)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' ( 30237240-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 11
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 11
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 11
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 10
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 10
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 10
38520000-6 Σαρωτές 10
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
39111000-3 Καθίσματα 9
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 8
39121100-7 Γραφεία 8
32342412-3 Ηχεία 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
32333200-8 Βιντεοκάμερες 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
44423340-6 Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39112000-0 Καρέκλες 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44212300-2 Κατασκευές και μέρη αυτών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
44212315-0 Εξοπλισμός ικριωμάτων 1
30195000-2 Πίνακες 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
44212250-6 Ιστοί 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1

ΦΟΡΕΙΣ (4)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' (CPV: 30237240-3)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste