Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

έως 58,9 χιλ. €
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (172)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' ( 30237240-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 14
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 13
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 12
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 11
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 10
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 10
38520000-6 Σαρωτές 10
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 10
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 10
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
39111000-3 Καθίσματα 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 8
39121100-7 Γραφεία 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
32342412-3 Ηχεία 8
32333200-8 Βιντεοκάμερες 8
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
39100000-3 Έπιπλα 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
30233153-8 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
44212250-6 Ιστοί 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44212300-2 Κατασκευές και μέρη αυτών 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32352000-5 Κεραίες και ανακλαστήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
44212315-0 Εξοπλισμός ικριωμάτων 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
30195000-2 Πίνακες 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
44423340-6 Εξαρτήματα συρματόσχοινων για τη διακίνηση εμπορευμάτων 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39112000-0 Καρέκλες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Κάμερες Ιστού' (CPV: 30237240-3)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste