Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 83,1 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16390/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Υ)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80709), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €83.064,51 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €103.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 125,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
έως 37,7 χιλ. €
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ Αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και εργαστηρίων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το έτος 2019, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η υπ΄αριθμ 687/4.10.2019 διακήρυξη. Συνολικός Προϋπολογισμός Σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (46.695,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (124)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' ( 30200000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 10
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 7
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
30192110-5 Μελάνια 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 3
39100000-3 Έπιπλα 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 2
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 2
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
32562300-3 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση δεδομένων 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 1
48782000-3 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αποθήκευσης 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
44115811-7 Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31521200-6 Φωτιστικά δαπέδου 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
39522120-4 Τέντες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
22822000-8 Επαγγελματικά έντυπα 1
35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 1
39111000-3 Καθίσματα 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32540000-0 Πίνακες διακοπτών 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1
39515100-6 Κουρτίνες 1
31711430-6 Ηλεκτρονικές λυχνίες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32562100-1 Καλώδια οπτικών ινών για μετάδοση πληροφοριών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
22500000-5 Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
32551000-0 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33711510-5 Προϊόντα αντιηλιακής προστασίας 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
32562200-2 Καλώδια οπτικών ινών για τηλεπικοινωνίες 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
37300000-1 Μουσικά όργανα και μέρη τους 1
44512930-0 Εργαλειοφορείς 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
32400000-7 Δίκτυα 1
48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 1
72319000-4 Υπηρεσίες προμήθειας δεδομένων 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
30145000-7 Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών 1
39518000-6 Υφασμάτινα είδη νοσοκομείου 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
50312600-1 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1
42623000-9 Φρέζες 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
51700000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (77)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες' (CPV: 30200000-1)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste