Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

17 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 278,0 χιλ. EUR
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Περίληψη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης για ένα (1) επιπλέον έτος από την λήξη της Σύμβασης.

έως 202,8 χιλ. EUR
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Τέυχος Διακήρυξης 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φωτογραφικού, Τοπογραφικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών» με κωδικό MIS 5052079 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης 04/2020 για την Προμήθεια «Μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, Ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φωτογραφικού, Τοπογραφικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης - ανάλυσης σωστικών ανασκαφών» με κωδικό MIS 5052079 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 1141, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

έως 265,2 χιλ. EUR
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 33880/18-09-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 99342) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 265.179,43€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 328.822,49€ με ΦΠΑ.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (163)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' ( 48000000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 17
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 9
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 8
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
72212900-8 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 5
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 4
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 4
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 4
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 4
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 2
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
72316000-3 Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων 2
38410000-2 Όργανα μέτρησης 2
72210000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 2
31220000-4 Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
48331000-7 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργου 2
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 2
48610000-7 Συστήματα βάσεων δεδομένων 2
38421000-2 Εξοπλισμός μέτρησης ροής 2
48422000-2 Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 2
30210000-4 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό) 2
80533100-0 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής 2
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 2
38520000-6 Σαρωτές 2
48313000-5 Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 2
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
38296000-6 Όργανα γεωδαισίας 2
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 2
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 2
48219500-1 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1
39715210-2 Εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
39100000-3 Έπιπλα 1
72212100-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
03451100-7 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
38291000-1 Συσκευές τηλεμετρίας 1
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
30234600-4 Μνήμες φλας 1
48740000-7 Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
32342412-3 Ηχεία 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
48983000-2 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
30237135-4 Κάρτες διεπαφής δικτύων 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
64212000-5 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
34928220-6 Στοιχεία περίφραξης 1
31350000-4 Ηλεκτρικοί αγωγοί για χρήση σε δίκτυα δεδομένων και ελέγχου 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
31712111-1 Κάρτες τηλεφώνου 1
50334120-2 Εκσυγχρονισμός τηλεφωνικού κέντρου 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
30233120-8 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
48960000-5 Προγράμματα οδήγησης και πακέτα λογισμικού συστημάτων 1
32234000-2 Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
31214100-0 Διακόπτες 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1

ΦΟΡΕΙΣ (74)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής' (CPV: 48000000-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste