Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 250,5 χιλ. €
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στα πλαίσια του Υποέργου 10. της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002135, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 2020» με εκτιμώμενη αξία 250.482,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 134,5 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των Ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια-Εγκατάσταση Επιστημονικών Οργάνων και Αντίστοιχων Λογισμικών». Έργο 5250

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (113)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανικοί αναδευτήρες' ( 38436500-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 10
35125100-7 Αισθητήρες 9
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
44321000-6 Καλώδια 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 4
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 3
44619000-2 Άλλα δοχεία 2
44163100-1 Σωληνώσεις 2
33191110-9 Αυτόκλειστα 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
39298800-5 Ενυδρεία 2
34941100-6 Ράβδοι 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
38417000-1 Θερμοστοιχεία 2
42122450-9 Αντλίες κενού 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
38423100-7 Δείκτες πίεσης 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
39711360-0 Φούρνοι 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 2
38550000-5 Μετρητές 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
31532100-5 Λυχνίες 1
38434570-2 Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
72212422-3 Πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
42664000-8 Εξοπλισμός τήξης 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
42623000-9 Φρέζες 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
38436320-9 Θερμαντικές εστίες για φιάλες 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
38434000-6 Αναλυτές 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
42661100-8 Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση 1
39711130-9 Ψυγεία 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 1
48518000-2 Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste