Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 432,8 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια εργαστηριακού επιστημονικού εξοπλισμού»

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 250,5 χιλ. €
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στα πλαίσια του Υποέργου 10. της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002135, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 2020» με εκτιμώμενη αξία 250.482,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 657,3 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού – 376 @ ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (96)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανικοί αναδευτήρες' ( 38436500-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
35125100-7 Αισθητήρες 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 4
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 4
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 4
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 4
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 4
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 4
30232140-7 Σχεδιογράφοι 4
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 4
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 4
38342100-5 Παλμογράφοι 4
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 4
32424000-1 Υποδομή δικτύου 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
38410000-2 Όργανα μέτρησης 4
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 4
44511000-5 Εργαλεία χειρός 4
44321000-6 Καλώδια 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
42122450-9 Αντλίες κενού 2
38416000-4 Πεχάμετρα 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
39711360-0 Φούρνοι 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
38423100-7 Δείκτες πίεσης 2
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 2
44619000-2 Άλλα δοχεία 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 2
39298800-5 Ενυδρεία 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
38417000-1 Θερμοστοιχεία 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
34941100-6 Ράβδοι 2
44163100-1 Σωληνώσεις 2
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 1
39711130-9 Ψυγεία 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
42664000-8 Εξοπλισμός τήξης 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 1
31532100-5 Λυχνίες 1
38434570-2 Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων 1
44165000-4 Εύκαμπτοί σωλήνες, κατακόρυφοι σωλήνες και χιτώνια 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 1
42122430-3 Φυγοκεντρικές αντλίες 1
42214200-1 Ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
39711210-4 Μπλέντερ τροφίμων 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
38436230-1 Ρυθμιστές πίεσης για περιστροφικούς εξατμιστήρες 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 1
38436320-9 Θερμαντικές εστίες για φιάλες 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste