Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

έως 126,5 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (136)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μικρόφωνα' ( 32341000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
38653400-1 Οθόνες προβολής 9
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 7
39122200-5 Βιβλιοθήκες 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 7
32342412-3 Ηχεία 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 6
30237240-3 Κάμερες Ιστού 6
30191200-6 Επιδιασκόπια 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
39111000-3 Καθίσματα 5
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
39141300-5 Ερμάρια 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
39113200-9 Καναπέδες 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
39112000-0 Καρέκλες 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
38550000-5 Μετρητές 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30195000-2 Πίνακες 2
32400000-7 Δίκτυα 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
38520000-6 Σαρωτές 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38636100-3 Λέιζερ 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μικρόφωνα' (CPV: 32341000-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste