Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΟΠΣ 5035553

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

έως 126,5 χιλ. €
Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (126)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μικρόφωνα' ( 32341000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
38653400-1 Οθόνες προβολής 6
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 6
32342412-3 Ηχεία 5
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
39121100-7 Γραφεία 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
39100000-3 Έπιπλα 3
39121200-8 Τραπέζια 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 2
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 2
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 2
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 2
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 2
39141300-5 Ερμάρια 2
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 2
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 2
31158000-8 Φορτιστές 2
42113161-0 Αφυγραντήρες 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 2
39111000-3 Καθίσματα 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
32400000-7 Δίκτυα 2
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 2
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 2
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 2
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 2
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 2
39113200-9 Καναπέδες 2
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 2
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 2
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 2
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 2
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
39292100-6 Μαυροπίνακες 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 2
38550000-5 Μετρητές 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
30237110-3 Διασυνδέσεις δικτύου 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
44112100-9 Υπόστεγα 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
39711130-9 Ψυγεία 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
38636100-3 Λέιζερ 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
39112000-0 Καρέκλες 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μικρόφωνα' (CPV: 32341000-5)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste