Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,0 χιλ. €
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Ορεστιάδας που στερούνται μονίμου προσωπικού με ειδικότητα καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι 31-12-2018 και διαιρείται σε δύο τμήματα, ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ήτοι: Τ.Σ.Φ. Μεταξάδων, Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου και Κ.Σ.Φ. Νέας Βύσσας (ΕΦ 07-593). ΤΜΗΜΑ Β Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών εκτός αυτών που έχουν ως αντικείμενο αμιγώς τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ήτοι: Επιτελείο Δ.Α. Ορεστιάδας, Α.Τ. Ορεστιάδας, Τ.Τ. Ορεστιάδας, Τ.Δ.Ε. Ορμενίου, Α.Τ. Τριγώνου, Α.Τ. Διδυμοτείχου, Α.Σ. Πυθίου, Α.Σ. Κυπρίνου και Α.Σ. Καστανεών (ΕΦ 07-410).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (91)

CPV Περιγραφή Διαγων
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 334
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 247
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 67
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 63
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 62
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 61
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 56
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος 48
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 47
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 46
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 38
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 34
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 34
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 33
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 30
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 28
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 26
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 24
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 23
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 23
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 20
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 19
90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 18
90531000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής 17
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 15
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 13
90641000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων 12
90911000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων 12
90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 12
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 12
90513200-8 Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων 11
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 11
90721600-3 Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία 10
90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων 10
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 10
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 9
90510000-5 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων 8
90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 8
90680000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας 8
90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών 8
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 7
90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης 7
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 7
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 7
90523000-9 Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος 6
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 6
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 6
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 6
90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων 5
90491000-5 Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 5
90710000-7 Διαχείριση περιβάλλοντος 5
90513300-9 Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων 5
90733100-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων 5
90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 5
90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 4
90521000-5 Υπηρεσίες επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων 4
90513600-2 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 4
90700000-4 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 4
90511200-4 Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων 4
90919000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων 4
90913200-2 Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών 3
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 3
90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου 3
90722200-6 Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος 3
90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους 3
90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) 3
90533000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών 3
90492000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων 3
90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 2
90711300-7 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 2
90722000-4 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος 2
90742100-1 Υπηρεσίες ελέγχου θορύβου 2
90524200-8 Υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 2
90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος 2
90919300-5 Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων 2
90924000-0 Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού 1
90612000-0 Υπηρεσίες σάρωσης δρόμων 1
90513100-7 Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων 1
90914000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 1
90642000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 1
90430000-0 Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων 1
90490000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία λυμάτων 1
90480000-5 Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων 1
90715000-2 Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης 1
90740000-6 Υπηρεσίες εντοπισμού και παρακολούθησης και αποκατάστασης ρυπαντών 1
90743200-9 Υπηρεσίες αποκατάστασης σε σχέση με τοξικές ουσίες 1
90911300-9 Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων 1
90511300-5 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία 1
90523100-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυρομαχικών 1
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1
90513400-0 Υπηρεσίες απόρριψης στάχτης 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (197)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ' ( 90 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού 334
90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 247
90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων 67
90524400-0 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων 63
90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 62
90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 61
90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 56
90720000-0 Προστασία του περιβάλλοντος 48
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 47
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 46
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 38
90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων 34
90610000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών 34
90513000-6 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 33
90600000-3 Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες 30
90512000-9 Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 28
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων 26
90520000-8 Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων 24
90524100-7 Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων 23
90470000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων 23
90920000-2 Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων 20
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 19
90530000-1 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων 18
90531000-8 Υπηρεσίες διαχείρισης χωματερής 17
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 16
90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων 15
71700000-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου 13
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 13
90641000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων υπονόμων 12
90611000-3 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 12
90911000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων 12
90420000-7 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 12
90630000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο 11
90513200-8 Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων 11
90918000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων 10
90721600-3 Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία 10
90640000-5 Υπηρεσίες καθαρισμού και εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 10
90524000-6 Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων 9
90680000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας 8
90510000-5 Διάθεση και επεξεργασία απορριμμάτων 8
90460000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων ή σηπτικών δεξαμενών 8
90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 8
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 7
90524300-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης βιολογικών αποβλήτων 7
90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης 7
90513700-3 Υπηρεσίες μεταφοράς ιλύος 7
90410000-4 Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων 7
90523000-9 Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος 6
90513800-4 Υπηρεσίες επεξεργασίας ιλύος 6
90522400-6 Καθαρισμός και επεξεργασία εδάφους 6
90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες 6
90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων 5
90710000-7 Διαχείριση περιβάλλοντος 5
90491000-5 Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων 5
90733100-5 Υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου ρυπασμένων επιφανειακών υδάτων 5
60441000-1 Υπηρεσίες αεροψεκασμού 5
90712000-1 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 5
90513300-9 Υπηρεσίες αποτέφρωσης απορριμμάτων 5
90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 4
90513600-2 Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος 4
90511200-4 Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων 4
90700000-4 Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 4
90919000-2 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων, σχολείων και εξοπλισμού γραφείων 4
90521000-5 Υπηρεσίες επεξεργασίας ραδιενεργών αποβλήτων 4
90650000-8 Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου 3
90913200-2 Υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών 3
90513900-5 Υπηρεσίες διάθεσης ιλύος 3
90533000-2 Υπηρεσίες διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών 3
90722200-6 Υπηρεσίες απολύμανσης του περιβάλλοντος 3
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 3
90721800-5 Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους 3
90690000-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης επιτοίχιων παραστάσεων (γκράφιτι) 3
90492000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την επεξεργασία λυμάτων 3
90722300-7 Υπηρεσίες αναμόρφωσης γαιών 2
64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης 2
76443000-0 Λοιπές υπηρεσίες ημερολογιακής καταγραφής δεδομένων 2
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 2
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων 2
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2
55310000-6 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους 2
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 2
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 2
90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος 2
90711300-7 Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών, εκτός της ανάλυσης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 2
90722000-4 Αποκατάσταση του περιβάλλοντος 2
90524200-8 Υπηρεσίες διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων 2
90742100-1 Υπηρεσίες ελέγχου θορύβου 2
45252000-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων 2
90919300-5 Υπηρεσίες καθαρισμού σχολείων 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 2
45111100-9 Εργασίες κατεδάφισης 2
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 2
79420000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση 1
71313440-1 Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα 1
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1
45255400-3 Εργασίες κατασκευών 1
71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 1
50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
90612000-0 Υπηρεσίες σάρωσης δρόμων 1
71310000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μηχανικής και κατασκευών 1
71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων 1
45252124-3 Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης 1
79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό 1
90715000-2 Υπηρεσίες έρευνας μόλυνσης 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1
71351910-5 Υπηρεσίες γεωλογίας 1
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων 1
50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 1
90513100-7 Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων 1
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1
42417310-8 Μεταφορικές ταινίες 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 1
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 1
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 1
71410000-5 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
92512000-3 Υπηρεσίες αρχείων 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
90480000-5 Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων 1
71332000-4 Μηχανολογικές υπηρεσίες γεωτεχνικού σχεδιασμού 1
71311100-2 Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού 1
90642000-9 Υπηρεσίες εκκένωσης φρεατίων υπονόμων 1
22452000-3 Ταχυδρομικές εντολές 1
34927100-2 Αντιπαγετικό αλάτι 1
90490000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την εποπτεία αποχετεύσεων και την επεξεργασία λυμάτων 1
42418900-8 Μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης 1
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες 1
79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων 1
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 1
90523100-0 Υπηρεσίες απομάκρυνσης όπλων και καταστροφής πυρομαχικών 1
71221000-3 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια 1
63726300-7 Υπηρεσίες φόρτωσης σκαφών στην ξηρά 1
71322000-1 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 1
42921310-4 Μηχανήματα δεσίματος και συσκευασίας με ιμάντα 1
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 1
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 1
44164300-0 Σωληνοειδή υλικά 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
15811100-7 Ψωμί 1
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 1
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 1
63725300-0 Υπηρεσίες ανέλκυσης πλοίων 1
45100000-8 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων 1
65500000-8 Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών 1
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 1
90924000-0 Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού 1
33141615-4 Σάκοι για ούρα 1
90914000-7 Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 1
90430000-0 Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων 1
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
71351900-2 Υπηρεσίες γεωλογίας, ωκεανογραφίας και υδρολογίας 1
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 1
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1
90743200-9 Υπηρεσίες αποκατάστασης σε σχέση με τοξικές ουσίες 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
90740000-6 Υπηρεσίες εντοπισμού και παρακολούθησης και αποκατάστασης ρυπαντών 1
71313000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής 1
90733000-4 Υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυπασμένα ύδατα 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
33141200-2 Καθετήρες 1
85111810-1 Υπηρεσίες ανάλυσης αίματος 1
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 1
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1
33168100-6 Ενδοσκόπια 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
98342000-2 Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
63726610-3 Υπηρεσίες καθέλκυσης πλοίου 1
71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
90511300-5 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία 1
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 1
34223330-8 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες 1
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
90911300-9 Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων 1
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
77314100-5 Υπηρεσίες χορτοκάλυψης 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
90513400-0 Υπηρεσίες απόρριψης στάχτης 1
77312100-1 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων 1

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ' (CPV: 90)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 109
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 74
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 51
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 38
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 37
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 19
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 13
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 11
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 11
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 9
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 8
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 8
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 7
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε 6
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 6
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 5
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 4
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 4
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ 4
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ) 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) 3
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΘ) 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 3
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 2
ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 2
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ K ΔΑΝΕΙΩΝ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2
ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 2
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ Α.Ε) 2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ) 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste