Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 958,0 χιλ. €
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (με αρ πρωτ Διακήρυξης 9196/10-12-2018,ΑΔΑΜ:18PROC0041541872018-12-10 και αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 68185) της Πράξης: «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5021434 .

έως 958,0 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (με αρ πρωτ Διακήρυξης 9196/10-12-2018,ΑΔΑΜ:18PROC0041541872018-12-10 και αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 68185) της Πράξης: «Αναβάθμιση της δομής και των λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»

έως 32,3 χιλ. €
Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

«Εκπόνηση μελέτης για την προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας «ΠΑΠΑΣ» σε συνάρτηση με την ορθολογική αλιευτική εκμετάλλευση της».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (14)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων' ( 79411100-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste