Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 512,8 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (130)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' ( 31154000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 15
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 9
44321000-6 Καλώδια 7
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
48820000-2 Εξυπηρετητές 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 3
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 2
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 2
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 2
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
72265000-0 Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού 2
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 2
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 2
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 2
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
32400000-7 Δίκτυα 1
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
30216000-6 Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες 1
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1
38418000-8 Θερμιδόμετρα 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
50200000-7 Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη 1
38636100-3 Λέιζερ 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
38520000-6 Σαρωτές 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
39100000-3 Έπιπλα 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' (CPV: 31154000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 7
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩN 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste