Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 2,8 χιλ. €
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Επαναδιακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέρη αυτών, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/Α2/31.10.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 38,0 χιλ. €
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.»

έως 21,1 χιλ. €
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέρη αυτών, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/Α2/31.10.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (187)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' ( 31154000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 4
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 4
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 4
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 4
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 4
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 4
30232140-7 Σχεδιογράφοι 4
38342100-5 Παλμογράφοι 4
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 4
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 4
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
35125100-7 Αισθητήρες 4
44321000-6 Καλώδια 4
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 4
44511000-5 Εργαλεία χειρός 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
32424000-1 Υποδομή δικτύου 4
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 4
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 4
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 3
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
30231200-9 Κονσόλες 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
39714100-1 Εξαεριστήρες 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
32342412-3 Ηχεία 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
44212310-5 Ικριώματα 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
32544000-8 Εξοπλισμός αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων 1
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
31712350-8 Τρανζίστορ 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
44512940-3 Εργαλειοθήκες 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
31518100-1 Προβολείς 1
31211320-7 Πλακέτες ασφαλειών 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
44211110-6 Θάλαμοι 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1
31212200-7 Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
72610000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
39714000-0 Ανεμιστήρες και αεριοσυλλέκτες ανακύκλωσης του αέρα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 1

ΦΟΡΕΙΣ (26)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' (CPV: 31154000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 9
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste