Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 483,9 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1».

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (151)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' ( 31154000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 9
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 8
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 8
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
44321000-6 Καλώδια 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
32342412-3 Ηχεία 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
42122130-0 Αντλίες νερού 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1
39714000-0 Ανεμιστήρες και αεριοσυλλέκτες ανακύκλωσης του αέρα 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
32400000-7 Δίκτυα 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
31212200-7 Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
44512940-3 Εργαλειοθήκες 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32544000-8 Εξοπλισμός αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
39100000-3 Έπιπλα 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
31712350-8 Τρανζίστορ 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
31518100-1 Προβολείς 1
31211320-7 Πλακέτες ασφαλειών 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (28)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' (CPV: 31154000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 6
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste