Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 105,8 χιλ. €
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (Δ.Τ.Δ.Υ.Υ.) του ΚΕ.Γ.Ε.Π. και της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η συγκεκριμένη σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα προμήθειας ειδών: ΤΜΗΜΑ 1 «Ένας (1) εξυπηρετητής σύγχρονης τεχνολογίας και χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος για τις ανάγκες φιλοξενίας εικονικών μηχανών του τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής». ΤΜΗΜΑ 2 «Πεντακόσιες (500) τηλεφωνικές συσκευές τύπου VoIP για τις ανάγκες του νέου ανοικτού λογισμικού τηλεφωνικού κέντρου του τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». ΤΜΗΜΑ 3 «Δεκατρείς (13) μεταγωγείς τύπου PoE για τις ανάγκες διασύνδεσης των παραπάνω VoIP τηλεφωνικών συσκευών του τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». ΤΜΗΜΑ 4 «Δύο (2) συσ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (122)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' ( 31154000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 15
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 9
44321000-6 Καλώδια 6
48820000-2 Εξυπηρετητές 6
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 5
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
32424000-1 Υποδομή δικτύου 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 5
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 5
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 5
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
30232140-7 Σχεδιογράφοι 5
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 5
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 5
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
35125100-7 Αισθητήρες 5
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 5
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
32413100-2 Δρομείς δικτύου 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 3
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 3
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 3
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 2
72265000-0 Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
38636100-3 Λέιζερ 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
31121000-0 Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
50200000-7 Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
30216000-6 Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες 1
45343100-4 Εργασίες πυροπροστασίας 1
38418000-8 Θερμιδόμετρα 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' (CPV: 31154000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 7
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩN 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste