Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Έγκριση τεύχους διακήρυξης καθώς και των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του Νο 1/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 483,9 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (163)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' ( 31154000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 9
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
38410000-2 Όργανα μέτρησης 7
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 7
44321000-6 Καλώδια 7
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 4
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 3
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
30237240-3 Κάμερες Ιστού 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
32342412-3 Ηχεία 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 2
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 2
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
39714000-0 Ανεμιστήρες και αεριοσυλλέκτες ανακύκλωσης του αέρα 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
31434000-7 Συσσωρευτές λιθίου 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
30237380-6 Δίσκοι CD-ROM 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
32400000-7 Δίκτυα 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
38260000-5 Γεωφυσικά όργανα μαγνητομέτρων 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1
31212200-7 Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
44421710-7 Ερμάρια φύλαξης αποσκευών 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31518100-1 Προβολείς 1
31211320-7 Πλακέτες ασφαλειών 1
31712350-8 Τρανζίστορ 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
44512940-3 Εργαλειοθήκες 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
31712114-2 Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα 1
39100000-3 Έπιπλα 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
44212310-5 Ικριώματα 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32544000-8 Εξοπλισμός αυτόματων τηλεφωνικών κέντρων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
44512210-7 Σφιγκτήρες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος' (CPV: 31154000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 10
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste