Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 31,0 χιλ. EUR
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με Αρ. Διακ. 1/2020 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας με εστίαση στον καταναλωτή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033810 και κωδικό έργου 80675, που χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2375/ 9.7.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (79)

CPV Περιγραφή Διαγων
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 23
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 22
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 20
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 19
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 17
42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης 15
42933000-5 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης 14
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 13
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 12
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 11
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 10
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 10
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 9
42996600-0 Εξοπλισμός οξυγόνωσης 9
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 7
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 7
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 6
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 6
42930000-4 Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές 5
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 5
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 5
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 5
42950000-0 Μέρη μηχανημάτων γενικής χρήσης 5
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 4
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 4
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 4
42933300-8 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης προϊόντων 4
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 4
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 3
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 3
42999100-6 Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες 3
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 3
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 3
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 3
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 3
42914000-6 Εξοπλισμός ανακύκλωσης 3
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 3
42923110-6 Ζυγαριές 2
42924200-1 Συσκευές ατμοβολής ή αμμοβολής 2
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ 2
42943210-3 Θερμοστάτες εμβάπτισης 2
42995200-9 Μηχανές καθαρισμού ακτών 2
42921310-4 Μηχανήματα δεσίματος και συσκευασίας με ιμάντα 2
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 2
42912000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών 2
42994000-0 Μηχανήματα για την κατεργασία ελαστικού ή πλαστικού 2
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 2
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 2
42994200-2 Μηχανήματα για την κατεργασία πλαστικών 2
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 1
42961400-4 Σύστημα αποστολής 1
42924790-3 Συσκευές αποσμητικών χώρου 1
42996200-6 Πρέσες αποβλήτων 1
42952000-4 Μέρη φυγοκεντρικών μηχανών 1
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
42924310-5 Πιστόλια-ψεκαστήρες 1
42957000-9 Μέρη μηχανημάτων ψεκασμού 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
42961200-2 Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο 1
42924740-8 Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης 1
42968300-2 Σύστημα διάθεσης χαρτιού υγείας σε ρόλους 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
42912100-3 Μηχανές και συσκευές διήθησης υγρών 1
42968000-9 Συσκευές διανομής 1
42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης 1
42931130-1 Μειωτήρες για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42994230-1 Συσκευές στρωματοποίησης 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
42943500-3 Ψύκτες με σύστημα ανακυκλοφορίας 1
42996900-3 Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος 1
42931110-5 Επιδαπέδια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42942200-3 Κλίβανοι κενού 1
42991230-0 Εκτυπωτές εισιτηρίων 1
42998000-8 Σύστημα ανύψωσης παλετών 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης' ( 429 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 23
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 22
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 20
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 19
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 18
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 17
42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης 15
42933000-5 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης 14
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 13
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 12
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 11
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 10
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 10
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
42996600-0 Εξοπλισμός οξυγόνωσης 9
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 7
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 7
30192700-8 Γραφική ύλη 6
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 6
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 6
42950000-0 Μέρη μηχανημάτων γενικής χρήσης 5
22851000-0 Κλασέρ 5
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 5
42930000-4 Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές 5
22853000-4 Θήκες εγγράφων 5
22852000-7 Ντοσιέ 5
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 5
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 5
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 5
38432200-4 Χρωματογράφοι 5
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 5
31440000-2 Μπαταρίες 5
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 4
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 4
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
42122450-9 Αντλίες κενού 4
42122130-0 Αντλίες νερού 4
33152000-0 Κλίβανος 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
38416000-4 Πεχάμετρα 4
41110000-3 Πόσιμο νερό 4
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 4
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 4
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 4
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 4
34312200-9 Σπινθηριστές 4
39711120-6 Καταψύκτες 4
38411000-9 Υδρόμετρα 4
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 4
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 4
42933300-8 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης προϊόντων 4
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 4
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 4
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 4
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 4
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 4
42122000-0 Αντλίες 4
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 3
42914000-6 Εξοπλισμός ανακύκλωσης 3
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 3
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 3
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 3
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 3
33141613-0 Σάκοι αίματος 3
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
42122100-1 Αντλίες υγρών 3
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 3
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 3
38550000-5 Μετρητές 3
42999100-6 Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 3
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 3
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 3
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 3
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 3
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 3
38428000-1 Ροόμετρα 3
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 3
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 3
38520000-6 Σαρωτές 3
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 3
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 3
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 3
42511100-2 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 2
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 2
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 2
44134000-8 Καμπύλες σωληνώσεων 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
39831300-9 Καθαριστικά δαπέδου 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
42912000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
38436700-7 Διασπαστές υπερήχων 2
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
42943210-3 Θερμοστάτες εμβάπτισης 2
33191100-6 Αποστειρωτές 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 2
42921310-4 Μηχανήματα δεσίματος και συσκευασίας με ιμάντα 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 2
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
42995200-9 Μηχανές καθαρισμού ακτών 2
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 2
31518100-1 Προβολείς 2
32342412-3 Ηχεία 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
24590000-6 Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές 2
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 2
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 2
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
24965000-6 Ένζυμα 2
42994200-2 Μηχανήματα για την κατεργασία πλαστικών 2
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 2
42623000-9 Φρέζες 2
34322400-4 Τακάκια φρένων 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 2
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 2
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 2
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 2
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 2
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 2
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 2
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 2
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
42994000-0 Μηχανήματα για την κατεργασία ελαστικού ή πλαστικού 2
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
38600000-1 Οπτικά όργανα 2
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 2
42924200-1 Συσκευές ατμοβολής ή αμμοβολής 2
34131000-4 Ημιφορτηγά 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38636100-3 Λέιζερ 2
34144212-7 Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων 2
24100000-5 Αέρια 2
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 2
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 2
39711130-9 Ψυγεία 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 2
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 2
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 2
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 2
42923110-6 Ζυγαριές 2
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 2

ΦΟΡΕΙΣ (137)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης' (CPV: 429)

Φορέας Διαγωνισμοί
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 37
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 18
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 15
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 12
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 4
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ 2019 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste