Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 219,2 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Περίληψη Διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων με Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

έως 80,6 χιλ. €
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16446/13.11.2019, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ), ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ XYLLELA FASTIDIOSA (ΞΥΛΛΕΛΑ)», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 80540), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €80.645,16 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €100.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 219,2 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με ανοικτή διαδικασία και Όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού & περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του ΕΜΠ»

έως 148,8 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων με αρ. διακ. 8/2019 και Α/Α Συστήματος 81486. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 17 της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/Α2/31.10.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. εναριθ. Έργου 2018ΣΕ14510003).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (81)

CPV Περιγραφή Διαγων
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 26
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 26
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 24
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 23
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 22
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 16
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 16
42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης 13
42996600-0 Εξοπλισμός οξυγόνωσης 12
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 11
42933000-5 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης 11
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 10
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 10
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 9
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 9
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 9
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 8
42930000-4 Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές 8
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 7
42933300-8 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης προϊόντων 6
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 6
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 5
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 5
42943500-3 Ψύκτες με σύστημα ανακυκλοφορίας 5
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ 4
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 4
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 4
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 4
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 3
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 3
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 3
42999100-6 Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες 3
42924740-8 Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης 3
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 3
42994000-0 Μηχανήματα για την κατεργασία ελαστικού ή πλαστικού 3
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 3
42912000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών 3
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 3
42914000-6 Εξοπλισμός ανακύκλωσης 3
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 3
42923100-3 Μηχανήματα ζύγισης 3
42961100-1 Σύστημα ελέγχου εισόδου 3
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 2
42921000-8 Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 2
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 2
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 2
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 2
42996100-5 Κονιοποιητές 2
42942200-3 Κλίβανοι κενού 2
42943210-3 Θερμοστάτες εμβάπτισης 2
42921330-0 Μηχανήματα περιτυλίγματος 2
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
42996200-6 Πρέσες αποβλήτων 2
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 2
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 2
42924310-5 Πιστόλια-ψεκαστήρες 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
42991300-2 Σύστημα φωτοστοιχειοθεσίας 1
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
42921300-1 Μηχανήματα συσκευασίας ή περιτυλίγματος 1
42961400-4 Σύστημα αποστολής 1
42961200-2 Σύστημα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων (SCADA) ή ισοδύναμο 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
42994230-1 Συσκευές στρωματοποίησης 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1
42972000-0 Μέρη μηχανών καθαρισμού 1
42912100-3 Μηχανές και συσκευές διήθησης υγρών 1
42943600-4 Κυκλοφορητές υψηλής θερμοκρασίας 1
42968000-9 Συσκευές διανομής 1
42995200-9 Μηχανές καθαρισμού ακτών 1
42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
42996400-8 Μονάδες ανάμειξης 1
42923110-6 Ζυγαριές 1
42923200-4 Ζυγοί 1
42996900-3 Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος 1
42991210-4 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
42998000-8 Σύστημα ανύψωσης παλετών 1
42967100-3 Μονάδα ψηφιακού τηλεχειρισμού 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης' ( 429 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 26
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 26
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 24
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 23
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 22
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 19
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 16
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 16
42912340-7 Συσκευές αφαλάτωσης 13
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
42996600-0 Εξοπλισμός οξυγόνωσης 12
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 11
42933000-5 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης 11
42996000-4 Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων 11
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
42943700-5 Κυκλοφορητές θέρμανσης 10
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 10
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 9
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 9
42959000-3 Πλυντήρια πιάτων επαγγελματικού τύπου 9
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 9
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 8
42930000-4 Μηχανήματα φυγοκέντρισης, στίλβωσης και αυτόματοι πωλητές 8
42913400-3 Φίλτρα βενζίνης 7
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 6
42933300-8 Αυτόματα μηχανήματα πώλησης προϊόντων 6
42923000-2 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες 5
42623000-9 Φρέζες 5
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 5
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 5
39711120-6 Καταψύκτες 5
42122450-9 Αντλίες κενού 5
42122130-0 Αντλίες νερού 5
42995000-7 Διάφορα μηχανήματα καθαρισμού 5
31440000-2 Μπαταρίες 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
42943500-3 Ψύκτες με σύστημα ανακυκλοφορίας 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38432200-4 Χρωματογράφοι 5
33152000-0 Κλίβανος 4
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 4
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 4
38416000-4 Πεχάμετρα 4
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 4
42997300-4 Βιομηχανικά ρομπότ 4
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 4
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 4
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 4
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 4
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 4
42924700-6 Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
42122100-1 Αντλίες υγρών 4
90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων 3
42994000-0 Μηχανήματα για την κατεργασία ελαστικού ή πλαστικού 3
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 3
34322400-4 Τακάκια φρένων 3
38411000-9 Υδρόμετρα 3
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 3
34312200-9 Σπινθηριστές 3
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 3
31681500-8 Συσκευές φόρτισης 3
31681300-6 Ηλεκτρικά κυκλώματα 3
24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού 3
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 3
38520000-6 Σαρωτές 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
42912000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3
42924740-8 Συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης 3
42999100-6 Μη οικιακές ηλεκτρικές σκούπες 3
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
42943400-2 Ψυχόμενοι κυκλοφορητές και ψυχόμενοι κυκλοφορητές θέρμανσης 3
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 3
42513000-5 Εξοπλισμός ψύξης και κατάψυξης 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
42123400-1 Αεροσυμπιεστές 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 3
42914000-6 Εξοπλισμός ανακύκλωσης 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 3
42961100-1 Σύστημα ελέγχου εισόδου 3
38542000-6 Σερβοϋδραυλικές συσκευές δοκιμών 3
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 3
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 3
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 3
42514000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού αερίων 3
39711130-9 Ψυγεία 3
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 3
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 3
42514310-8 Φίλτρα αέρα 3
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 3
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 3
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 3
42923100-3 Μηχανήματα ζύγισης 3
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 3
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 2
42122000-0 Αντλίες 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 2
38433210-4 Φασματοφωτόμετρο εκπομπής 2
24322220-5 Αιθανόλη 2
31670000-3 Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 2
42996100-5 Κονιοποιητές 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 2
33151300-6 Φασματογράφοι 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 2
38434000-6 Αναλυτές 2
34131000-4 Ημιφορτηγά 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
34144212-7 Υδροφόρες πυροσβεστικών οχημάτων 2
24100000-5 Αέρια 2
33141613-0 Σάκοι αίματος 2
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 2
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 2
33683000-1 Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
33920000-5 Εξοπλισμός και προμήθειες αυτοψίας 2
42921000-8 Μηχανήματα καθαρισμού, πλήρωσης, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 2
42942200-3 Κλίβανοι κενού 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
31711120-0 Μετατροπέας μορφών ενέργειας 2
39831300-9 Καθαριστικά δαπέδου 2
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 2
42300000-9 Βιομηχανικοί ή εργαστηριακοί κλίβανοι, καυστήρες και φούρνοι 2
43720000-6 Μηχανήματα χύτευσης 2
42511100-2 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας 2
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
43324100-1 Εξοπλισμός πισίνας 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32223000-2 Συσκευές μετάδοσης εικόνας 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
41110000-3 Πόσιμο νερό 2
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 2
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 2
34144400-2 Οχήματα οδικής συντήρησης 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
42122430-3 Φυγοκεντρικές αντλίες 2
42943210-3 Θερμοστάτες εμβάπτισης 2
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 2
24951100-6 Λιπαντικά 2
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου, εκτύπωσης, γραφικών, αυτοματισμών γραφείου και επεξεργασίας πληροφοριών 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 2
44211110-6 Θάλαμοι 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
43312300-6 Μηχανήματα οδοστρωσίας 2
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 2
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 2
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2
42996200-6 Πρέσες αποβλήτων 2
24965000-6 Ένζυμα 2
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 2
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
42921330-0 Μηχανήματα περιτυλίγματος 2
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 2
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2
44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 2
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
43313100-1 Εκχιονιστήρες 2
39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες 2
31120000-3 Γεννήτριες 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2

ΦΟΡΕΙΣ (135)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης' (CPV: 429)

Φορέας Διαγωνισμοί
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 61
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 23
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 22
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 13
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 7
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 5
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 4
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε 1
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.ΑΣ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ 2019 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste