Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης προσφορών κατά έξι (6) επιπλέον μήνες, με την ανάλογη επέκταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Διαγωνισμού Νο 7/2017

έως 483,9 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του υποέργου Νο 2 «Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις Δομές Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 ΣΑΕΠ002/1».

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 55,7 χιλ. €
Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019
έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 81,4 χιλ. €
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_8229/01.11.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (115)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Όργανα μέτρησης' ( 38410000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 7
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 7
35125100-7 Αισθητήρες 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 7
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 7
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 7
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 7
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
44321000-6 Καλώδια 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
38416000-4 Πεχάμετρα 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
43411000-7 Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
39831240-0 Ενώσεις καθαρισμού 1
38519200-8 Αντικειμενικοί φακοί μικροσκοπίων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
42131260-6 Σφαιρικές δικλείδες 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
44425100-6 Ελαστικοί δακτύλιοι 1
09331000-8 Ηλιακά κάτοπτρα 1
38432100-3 Συσκευές ανάλυσης αερίων 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
31682510-8 Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
42123610-6 Συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
32442200-5 Κυτία τερματικών 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38126200-6 Επίγειες συσκευές παρατήρησης ηλιακής ακτινοβολίας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
38970000-5 Τεχνικοί προσομοιωτές για ερευνητική, δοκιμαστική και επιστημονική χρήση 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
38344000-8 Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
42131147-8 Δικλείδες ασφαλείας 1
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
42113161-0 Αφυγραντήρες 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
44163120-7 Αγωγοί τηλεθέρμανσης 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
42642500-3 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκληρού πλαστικού 1
38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 1
42910000-8 Συσκευές απόσταξης, διήθησης ή επαναδιύλισης 1
42996100-5 Κονιοποιητές 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
44167400-2 Καμπύλες 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
48921000-0 Ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματοπίησης 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste