Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

έως 62,4 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (107)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μονάδες αποθήκευσης' ( 39173000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
39111000-3 Καθίσματα 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
32342412-3 Ηχεία 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39121100-7 Γραφεία 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
30195000-2 Πίνακες 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
39112000-0 Καρέκλες 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
45314300-4 Καλωδιακή υποδομή 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste