Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 76,7 χιλ. €
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/19 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 60,0 χιλ. €
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Εύοσμου (αρ.μελ.320/2018).

έως 60,0 χιλ. €
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τη Δ.Ε. Εύοσμου» (Αρ. μελέτης 320/2018).

έως 74,4 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό», συνολικής δαπάνης :74.400,00 ευρώ

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (99)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ρευματολήπτες και ρευματοδότες' ( 31224100-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
38653400-1 Οθόνες προβολής 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 3
39100000-3 Έπιπλα 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
39121200-8 Τραπέζια 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
39141300-5 Ερμάρια 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
32342412-3 Ηχεία 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 3
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
39111000-3 Καθίσματα 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
39122200-5 Βιβλιοθήκες 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
32341000-5 Μικρόφωνα 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
39121100-7 Γραφεία 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48771000-3 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30216130-6 Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
44532200-0 Ροδέλες 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
32323100-4 Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1

ΦΟΡΕΙΣ (4)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ρευματολήπτες και ρευματοδότες' (CPV: 31224100-3)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste