Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 23,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» MIS 5027222» με ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΕΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΑΛΙΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (108)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' ( 33696300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 56
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 42
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 23
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 15
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 14
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 14
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 13
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 13
44512210-7 Σφιγκτήρες 12
39224200-0 Βούρτσες 12
38412000-6 Θερμόμετρα 11
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 10
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 9
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 8
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 8
24965000-6 Ένζυμα 8
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 8
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
44832000-1 Διαλύτες 5
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 5
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
03417100-7 Πριονίδια 4
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
38432200-4 Χρωματογράφοι 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
33651510-6 Αντιοροί 3
24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα 3
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
42912330-4 Συσκευές καθαρισμού νερού 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
24100000-5 Αέρια 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 2
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 2
33141126-9 Ράμματα 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
30192110-5 Μελάνια 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1
33141310-6 Σύριγγες 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
37412000-9 Εξοπλισμός θαλασσίων σπορ 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
33152000-0 Κλίβανος 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24111700-2 Άζωτο 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
18424000-7 Γάντια 1
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
44164200-9 Σωλήνες 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1

ΦΟΡΕΙΣ (66)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' (CPV: 33696300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 12
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 12
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 9
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 5
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 5
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 5
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste