Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

έως 148,8 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων με αρ. διακ. 8/2019 και Α/Α Συστήματος 81486. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 17 της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/Α2/31.10.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. εναριθ. Έργου 2018ΣΕ14510003).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (128)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' ( 33696300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 63
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 50
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 25
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 20
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 18
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 16
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 16
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 14
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 13
39224200-0 Βούρτσες 11
44512210-7 Σφιγκτήρες 11
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 10
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 10
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
24965000-6 Ένζυμα 10
38412000-6 Θερμόμετρα 10
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 9
24100000-5 Αέρια 9
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 7
44832000-1 Διαλύτες 7
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 5
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 5
44523300-5 Εξαρτήματα 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
44423000-1 Διάφορα είδη 4
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 4
03417100-7 Πριονίδια 4
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 4
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 4
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
24000000-4 Χημικά προϊόντα 4
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 4
24322220-5 Αιθανόλη 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
31711140-6 Ηλεκτρόδια 3
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 3
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 3
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 3
24411000-8 Νιτρικό οξύ 2
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2
33141126-9 Ράμματα 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
33696100-6 Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος 2
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 2
33696400-9 Ισοτοπικά αντιδραστήρια 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 2
31515000-9 Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων 2
09344000-2 Ραδιοϊσότοπα 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες 2
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2
44164200-9 Σωλήνες 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
44163140-3 Αγωγοί ατμού και νερού 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
24322000-7 Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολαλκοόλες και τα αλογονωμένα, θειωμένα, νιτρωμένα, ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες 1
33152000-0 Κλίβανος 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
18424000-7 Γάντια 1
19522000-1 Ρητίνες 1
15897300-5 Πακέτα τροφίμων 1
24326200-7 Ενώσεις με ρίζα κετόνης και κινόνης 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
24413000-2 Αμμωνία 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
30192110-5 Μελάνια 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
24322210-2 Μεθανόλη 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
30197643-5 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
24323210-9 Οξικό οξύ 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
33651510-6 Αντιοροί 1
33141310-6 Σύριγγες 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
44113810-6 Κάλυψη επιφάνειας 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
24311411-1 Θειικό οξύ 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44211500-7 Θερμοκήπια 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
24326320-4 Αιθέρες 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
39711430-2 Θερμαντικές πλάκες 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24111700-2 Άζωτο 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
33696000-5 Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (68)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Χημικά αντιδραστήρια' (CPV: 33696300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 40
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 13
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 7
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 7
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 3
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 'ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste