Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 2,8 χιλ. EUR
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακών ειδών σύνθεσης και χαρακτηρισμού υλικών, σε ένα (1) τμήμα, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και ακρωνύμιο «NANOCO2» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00094, με Κ.Ε. ΈΛΚΕ 81804 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Μιχαήλ Κονσολάκη

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 14,6 χιλ. €
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων ως ακολούθως: Τμήμα 1: χημικές ενώσεις και αναλώσιμα χημικών αναλύσεων, Τμήμα 2: χημικά αέρια, Τμήμα 3: αναλώσιμα χρωματογραφίας, Τμήμα 4: αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1722/20-01-2020 διακήρυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Διεργασία Προηγμένης Αξιοποίησης Βιοαερίου και Εκπομπών CO2: Πλήρης Μετατροπή τους σε Αιθυλένιο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECOETHYLENE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00782), της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεντεκάκη Ιωάννη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81803

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (26)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός' ( 31000000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 2
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 2
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 2
39100000-3 Έπιπλα 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 1
50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
39225730-1 Φιαλίδια 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (11)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός' (CPV: 31000000-6)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste