Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 64,8 χιλ. €
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 03/19 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου "Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources", Project Acronym : I- TOUR, Subsidy No 26, INTERREG IPA CBC programme ''Greece - The Former Yugoslav republic of Macedonia 2014-2020'', με κωδικό MIS 5032687, βάσει των εξής Τμημάτων: Τμήμα (1): «Ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή. Διασυνοριακή δικτύωση», Τμήμα (2): «Αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος στη διασυνοριακή περιοχή. Δοκιμή του τουριστικού προϊόντος», Τμήμα (3): «Ανάπτυξη ικανοτήτων και τροποποίηση του τουριστικού προϊόντος. Μελέτη για τους φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 10 παρόχων τουρισμού και 5 της ομάδας έργου», Τμήμα (4): «Προώθηση. Περιηγήσεις εξοικείωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (65)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες εκδηλώσεων' ( 79952000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 8
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 8
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 7
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 6
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 6
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 6
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 6
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 6
55120000-7 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια 5
92351200-8 Υπηρεσίες λειτουργίας καζίνου 5
79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 5
55000000-0 Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου 5
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 4
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 4
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 4
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 3
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 3
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 3
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 3
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 3
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 3
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 2
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 2
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 2
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 2
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 2
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 2
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 2
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 2
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 1
92111260-2 Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών 1
22820000-4 Έντυπα 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
79996000-2 Υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων 1
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1
92312213-7 Τεχνικές συγγραφικές υπηρεσίες 1
71356200-0 Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1
15900000-7 Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
79956000-0 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων 1
75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια 1
73100000-3 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 1
72212300-2 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου 1
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 1
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 1
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
79342000-3 Υπηρεσίες μάρκετινγκ 1
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1
22460000-2 Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια 1
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1
79341400-0 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 1
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (52)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες εκδηλώσεων' (CPV: 79952000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΛΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΧΑΝΘ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Σ Η Π Ε 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΠΑΔΠ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ K ΙΘΑΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste