Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 66,9 χιλ. €
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 82.970,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

έως 66,9 χιλ. €
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 82.970,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Περίληψη συνοπτικoύ διαγωνισμού για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) της διοργάνωσης συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση των βραβείων και συμμετοχή των βραβευθέντων σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και β) υπηρεσιών κάλυψης των εξόδων συμμετοχής των βραβευθέντων μελών για τη συμμετοχή τους σε μία από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού του εξωτερικού, ως μέρος της βράβευσης και γ) της διοργάνωσης του τελικού διήμερου συνεδρίου για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtiveTourism ECosystems» (ΜΙS: 5003479) του διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, της ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019 που άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014–2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 27.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (77)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες εκδηλώσεων' ( 79952000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 13
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 9
22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα 8
79341000-6 Υπηρεσίες διαφήμισης 8
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 7
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 6
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 6
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 5
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 5
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 5
79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 5
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 4
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 4
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 4
79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 4
22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα 3
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 3
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 3
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 3
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 3
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 3
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 3
72212224-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων 2
79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής 2
90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 2
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 2
30199710-0 Τυπωμένοι φάκελοι 2
22852000-7 Ντοσιέ 2
92312211-3 Υπηρεσίες πρακτορείων σύνταξης κειμένων 2
92211000-3 Υπηρεσίες ραδιοφωνικών παραγωγών 2
72422000-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 2
98390000-3 Λοιπές υπηρεσίες 2
39230000-3 Προϊόντα ειδικών χρήσεων 2
55000000-0 Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου 2
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 2
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 2
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια 2
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 2
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
79421000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής 2
39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 2
39522110-1 Μουσαμάδες 2
92100000-2 Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών 2
55120000-7 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια 2
92111260-2 Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών 2
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 2
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 2
92351200-8 Υπηρεσίες λειτουργίας καζίνου 2
79956000-0 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων 2
79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 1
22820000-4 Έντυπα 1
34514700-0 Κινητή εξέδρα 1
92210000-6 Ραδιοφωνικές υπηρεσίες 1
79311000-7 Υπηρεσίες ερευνών 1
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
79997000-9 Υπηρεσίες επαγγελματικών ταξιδίων 1
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 1
75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια 1
92300000-4 Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου 1
92110000-5 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες 1
72212300-2 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 1
79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 1
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 1
22315000-1 Φωτογραφίες 1
79341400-0 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 1
63515000-2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 1
92312200-3 Παροχή υπηρεσιών από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες, διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες 1
72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 1
79416200-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων 1
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1
79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 1
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 1

ΦΟΡΕΙΣ (58)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες εκδηλώσεων' (CPV: 79952000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 3
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 3
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Σ Η Π Ε 1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΠΑΔΠ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste