Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 12,1 χιλ. €
Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ποσού #12.096,77#€ πλέον ΦΠΑ για την Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης/επέκτασης των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του κατασκευαστή και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού για την υφιστάμενη μηχανογραφική και δικτυακή υποδομή του ΚΕΑΟ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με συλλογή προσφορών), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του Ν.4412/16.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste