Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Περίληψη διακήρυξης του υπ΄αριθμ. 03/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού προσβασιμότητας στο πλαίσιο του υποέργου Νο 4 της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση τη με αρ. πρωτ. 1400/03.03.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5049000, ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 2019ΣΕ34510055)

έως 96,2 χιλ. EUR
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

«Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 3,3 χιλ. €
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την προμήθεια υπολογιστικών και εκτυπωτικών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης για την Υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης"_ΥΠΟΕΡΓΟ 2_Προμήθεια Υπολογιστικών και Εκτυπωτικών Συστημάτων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Καλλίθρακα-Κόντο και με κωδικό έργου 81737, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ με ενάριθμο ΣΑΕ 2017ΣΕ14600000

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (127)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' ( 30000000-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 5
39100000-3 Έπιπλα 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 3
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 3
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 3
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 2
42716120-5 Πλυντήρια ρούχων 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
38421000-2 Εξοπλισμός μέτρησης ροής 2
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2
39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 2
31220000-4 Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος 2
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 2
38341000-7 Όργανα μέτρησης ακτινοβολίας 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 2
48321000-4 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD) 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
18521000-7 Ρολόγια 1
39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 1
38521000-3 Σαρωτές πίεσης 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
39221180-2 Μαγειρικά σκεύη 1
30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
45300000-0 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48318000-0 Πακέτα λογισμικού σαρωτών 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
39512100-5 Σεντόνια 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
33910000-2 Όργανα και προμήθειες παθολογοανατομίας 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
45214000-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
30233141-1 Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID) 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
48960000-5 Προγράμματα οδήγησης και πακέτα λογισμικού συστημάτων 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
30192300-4 Μελανοταινίες 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 1
51300000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 1
30233140-4 Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD) 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
32531000-4 Εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω δορυφόρου 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
32342412-3 Ηχεία 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
48180000-3 Πακέτα ιατρικού λογισμικού 1
30192110-5 Μελάνια 1
44321000-6 Καλώδια 1
42716110-2 Εξοπλισμός πλυσίματος 1
39711361-7 Ηλεκτρικοί φούρνοι 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1

ΦΟΡΕΙΣ (47)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών' (CPV: 30000000-9)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 2
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΠΕ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste