Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 74,3 χιλ. €
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (114)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών' ( 30230000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 2
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
30192110-5 Μελάνια 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 2
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
38551000-2 Μετρητές ενέργειας 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38600000-1 Οπτικά όργανα 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
31100000-7 Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 1
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39711130-9 Ψυγεία 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
50310000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
50230000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
45233141-9 Εργασίες συντήρησης οδών 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
34927000-1 Εξοπλισμός διοδίων 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32424000-1 Υποδομή δικτύου 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
34928000-8 Εξοπλισμός οδικού δικτύου 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
63712210-8 Υπηρεσίες διοδίων αυτοκινητοδρόμων 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
79941000-2 Υπηρεσίες είσπραξης διοδίων 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31219000-4 Προστατευτικά ερμάρια 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
38100000-6 Όργανα πλοήγησης και μετεωρολογίας 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1

ΦΟΡΕΙΣ (36)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών' (CPV: 30230000-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 2
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste