Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

14 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 265,2 χιλ. EUR
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων (αρ. πρωτ. διακήρυξης 33880/18-09-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 99342) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 265.179,43€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 328.822,49€ με ΦΠΑ.

έως 236,6 χιλ. EUR
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α) εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Β) εξοπλισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων, Γ) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, Δ) εξοπλισμού επίπλων, Ε) ιατρικού εξοπλισμού, ΣΤ) εργαστηριακού εξοπλισμού, Ζ) εξοπλισμού κλιματιστικών, Η) εξοπλισμού αναλωσίμων εργαστηρίου, Θ) ποικίλου εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (236.608,59€) χωρίς Φ.Π.Α. και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (293.394,65€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

έως 2,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού για τα νέα τμήματα του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (166)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' ( 38000000-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 6
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 5
33141613-0 Σάκοι αίματος 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 4
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 4
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 4
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
39100000-3 Έπιπλα 3
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 3
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 3
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 3
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 3
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 3
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 3
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 3
44000000-0 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 3
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 2
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 2
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
38550000-5 Μετρητές 2
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38433200-1 Εξοπλισμός μέτρησης εκπομπών 2
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 2
38295000-9 Τοπογραφικός εξοπλισμός 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 2
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 2
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 2
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
42991000-9 Μηχανήματα παραγωγής χαρτιού, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και μέρη τους 2
42600000-2 Εργαλειομηχανές 2
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 2
42000000-6 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 2
38600000-1 Οπτικά όργανα 2
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 2
38636100-3 Λέιζερ 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
45214631-2 Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους 2
37000000-8 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 2
38296000-6 Όργανα γεωδαισίας 2
42200000-8 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού και συναφή μέρη αυτών 2
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 2
38416000-4 Πεχάμετρα 2
33152000-0 Κλίβανος 2
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 2
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
38519500-1 Ανταλλακτικές λυχνίες για εργαστηριακά μικροσκόπια 2
44211110-6 Θάλαμοι 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 2
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 2
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 2
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 2
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 2
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 2
35000000-4 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 2
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 2
42122000-0 Αντλίες 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 1
16700000-2 Ελκυστήρες 1
42996500-9 Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων 1
42630000-1 Εργαλειομηχανές για κατεργασία μετάλλων 1
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
16340000-0 Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα 1
85200000-1 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 1
16130000-5 Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
48327000-6 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και ζωγραφικής 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης 1
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
24100000-5 Αέρια 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
19522000-1 Ρητίνες 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
42122510-8 Περισταλτικές αντλίες 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
42920000-1 Μηχανήματα καθαρισμού φιαλών, συσκευασίας και ζύγισης, μηχανήματα ψεκασμού 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
32270000-6 Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
51430000-5 Υπηρεσίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού 1
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
16100000-6 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
03323000-9 Χοιροειδή 1
37800000-6 Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
15700000-5 Ζωοτροφές 1
38432300-5 Συσκευές ανάλυσης καπναερίων 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
33651690-1 Εμβόλια κτηνιατρικής 1
37481000-3 Μηχανές διατήρησης πάγου 1
39360000-3 Εξοπλισμός σφράγισης 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
42942000-1 Κλίβανοι και σχετικά εξαρτήματα 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1

ΦΟΡΕΙΣ (34)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)' (CPV: 38000000-5)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 9
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 8
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΠΕ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste