Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την: α) Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων οχημάτων (CPV 34330000-9, Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα), ΚΑΕ 1431 β) Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων (CPV 50112000-3, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων), ΚΑΕ 0881 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ (σε βάρος του ΚΑΕ 1431 και 0881 των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης). Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, τα δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία, αναφέρονται στην υπ αριθμό 22475/03-12-2019 Διακήρυξη.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (25)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων' ( 50112000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 62
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 36
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 6
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 5
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 4
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 4
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 3
38561100-6 Ταχύμετρα οχημάτων 2
50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 2
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 2
09211100-2 Έλαια κινητήρων 2
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 2
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 2
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 2
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
24951100-6 Λιπαντικά 2
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
50531400-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1
50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (26)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων' (CPV: 50112000-3)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste