Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

8 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

έως 38,0 χιλ. €
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι της πλήρους λειτουργίας του, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, βιντεοπροβολείς, τηλεοράσεις κ.λ.π.) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.»

έως 40,3 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : (α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), (β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».

έως 51,5 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware, Πακέτων Λογισμικών (Software) & Δαπάνη στο πλαίσιο του μηχανισμού ‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’ - WiFi4EU (CEF)», με εκτιμώμενη αξία 51.513,95 €, χωρίς ΦΠΑ και 63.877,29 € με ΦΠΑ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (158)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' ( 30232110-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 16
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 14
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 11
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 10
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
38520000-6 Σαρωτές 8
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
30231320-6 Οθόνες αφής 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 3
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
48219500-1 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32342412-3 Ηχεία 2
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 2
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 2
31421000-3 Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39515410-2 Σκίαστρα εσωτερικού χώρου 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32552310-3 Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα 1
30160000-8 Μαγνητικές κάρτες 1
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
39111000-3 Καθίσματα 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30123620-9 Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων 1
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
50316000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης 1
30231200-9 Κονσόλες 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
30192110-5 Μελάνια 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
32342411-6 Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
32424000-1 Υποδομή δικτύου 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
39141300-5 Ερμάρια 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
31518100-1 Προβολείς 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων 1
30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 1
31711310-9 Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
31682530-4 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας 1
39721320-1 Στεγνωτήρες αέρα 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
39560000-5 Διάφορα είδη υφαντουργίας 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1

ΦΟΡΕΙΣ (41)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εκτυπωτές λέιζερ' (CPV: 30232110-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 3
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste