Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 44,3 χιλ. €
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών και οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ 99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας με αριθμ. 1169/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004640217 2019-03-19) Διακήρυξη.

έως 33,1 χιλ. €
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών & οικοδομικών υλικών, για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές στα άρθρα και στα υποάρθρα, να βρίσκονται εντός των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (33)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Άσβεστος' ( 44921200-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44111200-3 Τσιμέντο 5
44111100-2 Τούβλα 3
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 3
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 2
44113620-7 Άσφαλτος 2
44111800-9 Κονίαμα (κατασκευαστικά έργα) 2
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 2
44911100-0 Μάρμαρο 1
44111600-7 Κυβόλιθοι 1
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 1
44831000-4 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
44114250-9 Πλάκες από σκυρόδεμα 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
14211000-3 Άμμος 1
44113000-5 Υλικά κατασκευής οδών 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
24910000-6 Κόλλες 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
24957200-9 Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα 1
44331000-9 Ράβδοι (κατασκευαστικές εργασίες) 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
44111700-8 Πλακίδια 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Άσβεστος' (CPV: 44921200-4)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste