Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 179,3 χιλ. EUR
Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 202/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 14730/2020 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Ελαστικά, Συσσωρευτές & Σωλήνες Υψηλής Πίεσης για το Οχήματα – Μηχανήματα Έργου», σύμφωνα με την ΔΠΠ 05/2020 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία, δύο ή και τις τρεις ομάδες και στο σύνολο των ειδών που αναφέρονται σε αυτές.

έως 242,0 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (24)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων' ( 34352100-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 9
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 5
34352200-1 Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων 4
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 2
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 2
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1
44161500-1 Σωληναγωγοί υψηλής πίεσης 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
34352300-2 Ελαστικά επίσωτρα γεωργικών οχημάτων 1
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
34432100-5 Ελαστικά επίσωτρα ποδηλάτων 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
50531400-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
34411200-3 Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste