Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 59,9 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7255/08.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟY 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 116,8 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά για την Προμήθεια Εξοπλισμού Αμφιθεάτρου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., προϋπολογιζόμενης δαπάνης 144.879,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Έγκριση της διενέργειας του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άρθρο 117 Ν. 4412/ 2016) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρ. 36 Ν. 4412/2016) με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού Εξοπλισμού Γραφείων-Εργαστηρίων (Έπιπλα, Εποπτικός Εξοπλισμός, Συστήματα Τηλεδιάσκεψης, Κλιματιστικά).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (161)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιντεοκάμερες' ( 32333200-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 14
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 11
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 11
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 10
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 10
38653400-1 Οθόνες προβολής 9
32341000-5 Μικρόφωνα 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 9
32342412-3 Ηχεία 9
39111000-3 Καθίσματα 9
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
39122200-5 Βιβλιοθήκες 9
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 8
39141300-5 Ερμάρια 8
30237240-3 Κάμερες Ιστού 8
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 8
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 8
39121100-7 Γραφεία 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
39121200-8 Τραπέζια 7
39100000-3 Έπιπλα 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30194600-1 Γωνιόμετρα 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
31518100-1 Προβολείς 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
51411000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
32324000-0 Τηλεοπτικοί δέκτες 1
32353000-2 Εγγραφή ήχου 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
39711130-9 Ψυγεία 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
71356300-1 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
80531200-7 Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
30121420-3 Ψηφιακοί πομποί 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
37453300-1 Δίσκοι 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
30195000-2 Πίνακες 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste