Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 58,0 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκον

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για: α) την προμήθεια υλικών για απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενου κτιριακού χώρου για την ίδρυση και λειτουργία (2) δυο βρεφικών τμημάτων σε (2) δύο υπάρχοντες βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ.Β.Α. β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3777/02-05-2018 (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ5-Γ6Ψ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δ.Β.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά σύνολο Κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των

έως 36,0 χιλ. €
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου προμηθείας Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για : Α) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες», Β) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών Σχολικών κτιρίων», Γ) «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας» συνολικής δαπάνης :36.000,00€

έως 93,5 χιλ. €
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια χημικών – πρόσθετων και αναλώσιμων υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας του Δήμου για την περίοδο 2018-2019.

έως 159,9 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων»: 1. Είδη κιγκαλερίας, 2. Κρύσταλλα, 3. Υδραυλικά υλικά, 4. Είδη υγιεινής – πλακίδια δαπέδου και τοίχου – κόλλα πλακιδίων και σταυροί αρμών, 5. Χρώματα – Μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες κτιρίων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 159.886,79 € άνευ ΦΠΑ (198.259,62 € με ΦΠΑ).

έως 159,9 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» 1. Είδη κιγκαλερίας, 2. Κρύσταλλα, 3. Υδραυλικά υλικά, 4. Είδη υγιεινής – πλακίδια δαπέδου και τοίχου – κόλλα πλακιδίων και σταυροί αρμών, 5. Χρώματα – Μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες κτιρίων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού Προϋπολογισμού: 159.886,79 € άνευ ΦΠΑ (198.259,62 € με ΦΠΑ)

έως 78,6 χιλ. €
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Απόφαση Αντιδημάρχου για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών – πρόσθετων και αναλώσιμων υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Περίοδος 2016-2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (36)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βερνίκια' ( 44820000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09211650-2 Υγρά φρένων 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
03419000-0 Ξυλεία 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
44812320-4 Χρώματα για επιγραφοποιούς 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
42620000-8 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
44111600-7 Κυβόλιθοι 1
44618100-6 Ελαφριά δοχεία 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
44114250-9 Πλάκες από σκυρόδεμα 1
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
44111100-2 Τούβλα 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Βερνίκια' (CPV: 44820000-4)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste